สัมมนา Online : กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015

รหัสหลักสูตร: 65188

จำนวนคนดู 130 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

การจัดซื้อ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนขององค์กรด้วยเช่นกัน การจัดซื้อที่ชาญฉลาดและเป็นมืออาชีพจะทำให้องค์กรสามารถใช้โอกาสและสร้างจุดแข็งในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่การลดต้นทุน แต่สามารถดำเนินการจัดซื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐานสากลของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ให้เกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลดความเสี่ยงในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมกับสร้างความเป็นเลิศด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติของงานจัดซื้อ ในอันที่จะสามารถก่อให้เกิดศักยภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

2. เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

3. เพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างจุดแข็งและโอกาส ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับองค์กร อันจะส่งถึงผลประกอบการและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: ความเข้าใจหลักการ หน้าที่ และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

· หลักการพื้นฐานของการบริหารงานจัดซื้อ

· บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานจัดซื้อ

บทที่ 2: แนวทางปฏิบัติ การเสริมสร้างศักยภาพในงานจัดซื้อ

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

· การวางแผนดำเนินการของงานจัดซื้อ

· การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ

· การกำหนดดัชนีชี้วัดผล และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 Requirement ในงานจัดซื้อ

· คำศัพท์ และคำจำกัดความในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

· การคัดเลือก การประเมินผู้ส่งมอบรายใหม่

· การขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ

· การตรวจวัด การตรวจติดตาม และการประเมินผู้ส่งมอบรายปัจจุบัน

· การตรวจเยี่ยมผู้ส่งมอบ

· การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจติดตามภายใน

· การจัดทำรายงานของงานจัดซื้อเพื่อรองรับการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

· สิ่งจำเป็นของงานจัดซื้อที่ควรรับหลังจากการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

บทที่ 4: การจัดทำระบบเอกสาร Documentation System ในงานจัดซื้อ

· ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำระบบเอกสาร

· ประเภทของเอกสารในงานจัดซื้อ ตามระบบการบริหารคุณภาพ

· การจัดทำเอกสารคุณภาพและการควบคุมเอกสารในงานจัดซื้อ

บทที่ 5: การสร้างผลกำไร + จุดแข็ง + ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

· จะสร้างผลกำไรจากงานจัดซื้อได้อย่างไร

· เทคนิคการลดต้นทุนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

· จุดแข็งของงานจัดซื้ออยู่ที่ไหน

· เทคนิคการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจจากงานจัดซื้อ

บทที่ 6: โลกก้าวไกล ไทยต้องก้าวให้ทันด้วยการจัดซื้อยุค 4.0

· การบริหารงานจัดซื้อด้วยการใช้ประโยชน์จาก IT

· การใช้โซเชียลในงานจัดซื้ออย่างมีศักยภาพสูงสุด

· การจัดซื้ออย่างทันสมัยในยุคออนไลน์เฟื่องฟู

· การบริหารงานจัดซื้อของธุรกิจ SME ในยุค 4.0


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบ ISO 9001:2015, กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ, จัดซื้อ, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด