ข้อกําหนด ISO14001:2015 (Requirement)

รหัสหลักสูตร: 65917

จำนวนคนดู 1162 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ข้อกําหนด ISO14001:2015 (Requirement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          เพื่อให้ได้รับความเข้าใจใน คําศัพท์, คํานิยามที่สําคัญ และข้อกําหนด ISO 14001: 2015 และวิธีการที่มาตรฐานจะสามารถช่วยให้องค์กรของท่านทําได้ตามภาระหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและภาระผูกพัน (environmental obligations and commitments) ให้ดีขึ้นได้อย่างไร ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรมทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน,การดําเนินการ, การรักษา,การกํากับดูแลหรือการตรวจประเมินมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001: 2015


วัตถุประสงค์

     1. การระบุข้อกําหนดที่สําคัญ และการนําไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001:2015

     2. มีการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยดึงดูดการรักษาลูกค้าโดยการทําตามข้อกําหนดได้อย่างถูกต้อง

     3. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

     4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

     5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้านคุณภาพและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1. ระบบการผลิตและงานบริการ

     2. ต้นทุน กําไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

     3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกคือที่มาของระบบ

     4. การพัฒนาของมาตรฐาน ISO 14001และภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน

     5. ระบุข้อกําหนดที่สําคัญและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001: 2015 โดยผ่านการทํากิจกรรม

     6. ประยุกต์ใช้ วงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) ในการวางแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและการเฝ้าติดตาม

     7. จัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     8. สรุปสาระสําคัญของ ISO 14001:2015

     9. จิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร

        Workshop: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้ ISO 14001: 2015


รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยาย 40 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 50%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

     2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5. ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดําเนินงานกํากับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ข้อกําหนด ISO14001:2015 (Requirement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกําหนด ISO14001:2015, Requirement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด