สัมมนา Online : การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC

รหัสหลักสูตร: 65325

จำนวนคนดู 34 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล (Introduction)

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร


หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎี D-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Ø พนักงาน

Ø หัวหน้างาน

Ø ผู้จัดการ

Ø บุคคลทั่วไป

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

· เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

· การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย 2C

· การสื่อสารโดยใช้หลัก SMCRF + 5W

· ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

Workshop ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ประสานงานอย่างชาญฉลาด

· หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

· เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP

· การประสานงานโดยใช้หลัก 3 D

· 5 เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

Workshop 7B กับการประสานงานมืออาชีพ

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

· วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

· เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

· ถาม-ตอบ

Workshop3 วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือ DISC


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC, การสื่อสาร, การประสานงาน, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด