กลยุทธ์การขายหน้าร้านหรือประจำบูธแสดงสินค้าในยุค 4.0 (Sales Booth Strategies)

รหัสหลักสูตร: 65768

จำนวนคนดู 133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์การขายหน้าร้านหรือประจำบูธแสดงสินค้าในยุค 4.0 (Sales Booth Strategies)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในยุคสมัยปัจจุบัน ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นไม่ว่าจะการขายหน้าร้านหรือประจำบูธแสดงสินค้านั้น พนักงานขายถูกเรียกว่า Sales Consultants (SC) , Personal Consultant (PC) and Beauty Advisor (BA) ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจ ซึ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งความต้องการและพฤติกรรมการแสดงออก ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ธุรกิจ Modern trade ก็เช่นกัน ต้องมีการนำกลยุทธ์ การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย ให้ทัน

พฤติกรรมผู้บริโภคหรือลูกค้ายุคดิจิทัล สำหรับร้านค้าปลีกรายย่อยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปัจจุบัน ต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและสามารถขยายตลาดออกไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จ คือ การสร้างจุดเด่นของสินค้ารวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย, ภาพลักษณ์ของสินค้า, การบริการ, การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและความแปลกใหม่ของสินค้าที่คิดค้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคประกอบกับในโลกออนไลน์มีสื่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าและความแตกต่างของสินค้าต่างๆได้โดยง่าย

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่ดี สามารถเชื่อมโยงประสานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง การทำธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 ให้ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 สิ่ง นั่นคือ 

   1. Passion หรือ “ความหลงใหล” ในธุรกิจของตัวเอง ซึ่ง Passionนี้จะต้องเกิดมาจากข้างในตัวของเอสเอ็มอีเอง, 

   2. เมื่อโลกมี “การเปลี่ยนแปลง” อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, 

   3.เราต้องค้นหา “จุดเด่น” และสร้าง “ความแตกต่าง” ของตัวสินค้าหรือธุรกิจของเราว่าคืออะไรเพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า, 

   4.การเล่าเรื่องราวของธุรกิจของตัวเอง หรือที่เรียกว่า “Story Telling” เพราะ ณ ปัจจุบัน 

          พฤติกรรมของลูกค้าต้องการทราบว่าต้นน้ำหรือวัตถุดิบที่เอสเอ็มอีได้มานั้นมีที่มาอย่างไร หากเอสเอ็มอีสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าได้ก็จะส่งผลให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น และสุดท้ายคือ “การลงมือทำ” ทำวันนี้ก็ได้วันนี้ และมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราได้ลองทำและลงมือทำ” สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอียุค4.0 การปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอ นับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขความสำเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน การออกแบบหลักสูตร

แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจาก การวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ

ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล (COACHING)


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถค้นหาจุดเด่นของสินค้า หาจุดขาย ได้อย่างเป็นระบบ

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีมุมมองทางด้านธุรกิจได้มากขึ้น

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้วิธีการสังเกต และเข้าหาลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมืออาชีพ

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ step of services/Sales ได้ชัดเจน ตรงประเด็นในการบริการและการขายแก่ลูกค้า

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการโต้แย้งจากลูกค้าที่รุนแรงได้

     6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด
  2. พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ
  3. ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น
  4. ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ
  5. ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

   1. Part 1 Modern Trade ยุค 4.0

         - กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์

         - ธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล

         - จุดเปลี่ยนธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค

         - โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของ Modern Trade

         - เป้าหมายและความเป็นไปได้ในการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ

         - Workshop

   2. Part 2 ทัศนคติด้านการขาย

         - การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด

         - การเปลียนจากคิดเป็นลงมือทำ

         - โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

         - จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย

         - Perspective

         - กิจกรรม “วิเคราะห์และค้นหาความต้องการ”

   3. Part 3 เจาะลึกการขาย

         - วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบหลักในการขายปลีก

         - 5 อุปนิสัยที่ปรึกษาการขายปลีกที่ล้มเหลว

         - การขายปลีกอย่างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ

         - เรียนรู้ การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการ “ตกลง”(Client Crisis)

         - การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?

         - WORK SHOP

วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การขายหน้าร้านหรือประจำบูธแสดงสินค้าในยุค 4.0 (Sales Booth Strategies)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลยุทธ์การบริหารช่องทางการขายปลีกยุค 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด