5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 5S&Kaizen for Efficiency improvement

รหัสหลักสูตร: 65943

จำนวนคนดู 216 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 5S&Kaizen for Efficiency improvement
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทําให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขัน เพื่ออยู่รอดได้ คือการทําให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน 

          การดําเนินกิจกรรม 5 ส. เป็ นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทําด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย การดําเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินงานตามนโยบาย และเป้าหมาย ที่บริษัทกําหนด ส่วน 3 TEI คือ การกําหนดสถานที่ที่จะวางสิ่งของ และวางจํานวนเท่าไหร่ และวางผลิตภัณฑ์อะไร ที่สามารถบอกว่าจะต้องใส่จํานวนน้อยที่สุดเท่าใดและมากที่สุดเท่าใด หรือการประยุกต์ใช้ Visual control ร่วมกันในการทํา 5ส ให้สะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น สิ่งสําคัญคือการอบรมให้ พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจําเป็น และสําคัญเพื่อให้พนักงานดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทําให้บริษัท ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย

          ด้วยเหตุนี้องค์กรจําเป็นต้องคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไคเซ็น (Kaizen) ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีการ

พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (competitive advantage) และยังส่งเสริมพฤติกรรมการทํางาน (working behavior) ของผู้ปฏิบัติในทิศทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานเองอย่างยั่งยืน แต่การจะใช้ Kaizen ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว จําเป็นต้องเริ่มจากกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วย 5ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานทุกระบบ ในหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ ทั้ง 2 อย่างนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสํานึกและการหาวิธีการทํากิจกรรม 5ส. ในการทํางาน
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกําไรให้กับบริษัท
  3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.และไคเซ็น ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทํา
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม
  6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


     1. แนวคิดการเพิมผลผลิต ่

                   เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจําเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กรและลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามแนวคิด

     2. 5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

                   เนื้อหา โดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสําคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง

     3. หลักการใช้5ส+3TEI และ KAIZEN ในพื้นที่การทํางาน

                   เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนํา 5ส+3TEI และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทํางาน

     4. ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทํางาน

                   เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน

      5. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน

                   เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทําการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดยใช้ 5 why, Visualization  

                                             (การทําให้มองเห็น), ECRS (การจัดระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)

     6. การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส และ KAIZEN

                   เนื้อหา โดยสรุป : Workshop การทํางานเป็นทีมเพื่อความสําเร็จที่สมบูรณ์ (Teamwork for Success)


กําหนดการ

09.00 - 9.15 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม

                                  สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

                                         - แนะนําตัวเอง

                                         - สร้างสติรับรู้

                                         - Bingo

09.15 - 10.30 น. : 5ส.และไคเซ็นคืออะไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในการเพิ่มผลผลิตองค์กร?

                                   1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

                                             เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจําเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไรรวมทั้งขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามแนวคิด

                                   2. 5ส.และไคเซ็นคืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

                                             เนื้อหา โดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสําคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง

10.30 - 10.45 น. : พักเบรก

10.45 - 12.00 น. : หลักการประยุกต์ใช้ 5ส และ Kaizen ในพื้นที่การทํางาน

                                   3. หลักการใช้5ส+3TEI และ KAIZEN ในพื้นที่การทํางาน

                                             เนื้อหาโดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนํา5ส+3TEI และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทํางาน

                                   4. ขั้นตอนและการประยุกต์ใช้5ส. และ KAIZEN ในพื้นที่การทํางาน

                                             เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 14.30 น. : หลักการประยุกต์ใช้ 5ส และ Kaizen ในพื้นที่การทํางาน

                                   5. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน

                                             เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทําการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดยใช้ 5  

                                                                       why, Visualization (การทําให้มองเห็น), ECRS (การจัดระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)

14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

14.45 - 16.00 น. : การระดมสมองเพื่อทํางานเป็นทีม

                                   6. การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส และ KAIZEN

                                               เนื้อหา โดยสรุป : Workshop การทํางานเป็นทีมเพื่อความสําเร็จที่สมบูรณ์ (Teamwork for Success)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส และ ไคเซ็น อย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของ 5ส และ ไคเซ็น ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
ดูประวัติ

ไมตรี บุญขันธ์

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การผลิต)

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 5S&Kaizen for Efficiency improvement
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, 5S&Kaizen for Efficiency improvement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด