การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ( Smart Logistics Performance Assessment )

รหัสหลักสูตร: 66214

จำนวนคนดู 1323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม   ( Smart Logistics Performance Assessment )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการ/แนวความคิด

          ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากปัจจัยและแรงกดดันหลายด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทุกองค์กรต่างแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เร็วขึ้นและซับซ้อนมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ความได้เปรียบที่ผู้ประกอบการเคยมีอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะที่ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพของกิจการไว้ได้ ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ 

          หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ก็คือ การบริหารโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ ให้แต่ละกิจกรรมเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบคุณค่าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถประเมินประสิทธิภาพของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรด้านโลจิสติกส์ และทราบถึงศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงขององค์กรว่าอยู่ในระดับใดอย่างเหมาะสม เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจหลักด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) เพื่อเป็นมาตฐานในการวัดประสิทธิภาพ โดยตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุม 9 กิจกรรมใน 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด นอกจากนี้แล้วการประเมินศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอีกประการสำหรับกิจการว่ามีศักยภาพเพียงใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล หรือที่เรียกว่า การประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ ( Logistics Scorecard) ประกอบด้วย 5 ด้านที่สำคัญในองค์กรไม่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโลจิสติกส์เท่านั้น

          ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพและศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ในองค์กรของตัวเองแล้ว จะส่งผลให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงองค์กรอย่างถูกต้องและต่อเนื่องในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้

วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม

   1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่

   2. ตระหนักถึงความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพกับการพัฒนาองค์กร

   3. เข้าใจตัวชี้วัดประสิทธิภาพและศักยภาพที่สำคัญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขององค์กรได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ความสำคัญของบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

   2. หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกิจการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   3. กิจกรรม 1: อะไรคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมายที่สำคัญของงานด้าน      โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)

   5. กิจกรรม 2: การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญในองค์กร

   6. ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการปรับปรุงการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   7. กิจกรรม 3:การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ด้วย Logistics Scorecard (LSC)

   8. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน (Supply Chain Performance Index: SCPI)

   9. สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายกับการพัฒนาองค์กรในอนาคต


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ( Smart Logistics Performance Assessment )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาห, Smart Logistics Performance Assessment

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต