กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ( Employee Engagement )

รหัสหลักสูตร: 66257

จำนวนคนดู 1006 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ( Employee Engagement )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ความสำคัญของหลักสูตร

     เป็นที่ตระหนักดีว่า  “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร              ในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งการบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

     การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อให้ทีมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์กรเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะและความสามารถในการจูงใจให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร กระตุ้นให้เกิดความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ลดอัตราการลาออกของบุคลากร รวมทั้งมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่
   2. เพื่อเรียนรู้แนวคิดสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถปรับใช้ในธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ (Relation) เปิดใจและยอมรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดอัตราการลาออกของบุคลากร นำไปสู่การสร้างความผูกพันในระยะยาว (Engagement) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. Disruption Technology กับความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  

         วัตถุประสงค์ : เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกระแสของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่
               - Disruption Technology คืออะไร
               - Disruption Technology ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงงานทรัพยากรมนุษย์
               - Disruption Technology ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง
               - เรียนรู้ที่จะอยู่รอด HR ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

   2. บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  

          วัตถุประสงค์ : เรียนรู้และเข้าใจบทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
                               เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
                               เข้าใจความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน (Line Manager) และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
                - บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

   3. Employee Engagement ความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร...ทำไมต้องสร้าง??   

           วัตถุประสงค์ : เข้าใจแนวคิดในการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร

                 - ความผูกพันธ์ต่อองค์กร..ทำไมต้องสร้าง???
                 - ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักและแรงดึงให้พนักงานอยู่หรือไปจากองค์กร
                 - บทบาทของ HR กับการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร

   4. กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร    

            วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                                 เรียนรู้แนวทางการนำหลักการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กรไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

                 - เครื่องมีการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                 - กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                 - กลยุทธ์และข้อความระวังในการสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร
                 - Key Success ในการสร้าง Employee Engagement

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม
                 -    กิจกรรมประกอบการเรียนรู้      50%
                 -    แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา           30%
                 -    การบรรยาย                           20%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
     1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
     2. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือการบริหารความผูกพันธ์ของพนักงานต่อองค์กร และสามารถนำมาใช้สร้างความผูกพันธ์ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
     3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในกรสร้างความสัมพันธ์ (Relation) เปิดใจและยอมรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นำไปสู่การสร้างความผูกพันในระยะยาว (Engagement)  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคต
     4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ( Employee Engagement )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร, Employee Engagement

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต