เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING FOR EFFECTIVE WORKING )

รหัสหลักสูตร: 66404

จำนวนคนดู 2213 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING  FOR EFFECTIVE WORKING )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

สิ่งที่ผู้ออกแบบหลักสูตรคาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับ
   1.  มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุ เป็นผลในการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น
   2.  มีเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจำเป็นใน การจัดลำดับงาน การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การเลือกให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและการจัดการความเสี่ยงได้ในเวลาอันรวด เร็วขึ้น
   3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม ทำให้ตั้งคำถามได้อย่างอย่างเหมาะสมจึงสามารถรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ สั่งสมของตนเองและผู้ร่วมงานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
   4.  มีกระบวนการคิดและแบบฟอร์มการประเมิน สถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์การตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใช้ร่วมกัน ทั้งองค์การ จึงมั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมรายละเอียดและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเสร็จในเวลารวดเร็ว
   5.  มีแนวทางในการประเมินระบบการคิด ติดตามความคืบหน้าของงาน การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ของผู้ใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาที่มาของปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาและหนทางการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ก่อนการตัดสินใจแก้ปัญหา ช่วยให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ ที่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อคน ลูกค้าและองค์กร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ฝึกฝนวิธีการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์มาตรฐานงานด้วยกระบวนการ CAP DO การใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS และการคิดผลคุ้มค่าการวิเคราะห์งาน (ROI : Return on Investment) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงานหรือโครงการอย่างมีเป้าหมาย มีค่าชี้วัดชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่ดีและแก้ปัญหาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
Module 1 : Discovery ค้นพบปัญหา
   1.  แนวความคิดและลักษณะของปัญหาที่ผู้ตัดสินใจต้องเผชิญ
   2.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Information) ด้วยระบบการคิดแบบมีแนวทางที่ทางเลือกหลากหลาย            - ข้อมูลที่มีความแน่นอน (Certain)
            - ข้อมูลที่มีความเสี่ยง  (Risk)
            - ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน (Un-certain)
   3.  ชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem)
Module 2 : Dream หาสาเหตุที่มา
   4.  การวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นของปัญหา (Potential Opportunity Analysis) 
           
- ทราบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นคืออะไร
            - ทราบว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุมีสิ่งใดบ้าง
            - สามารถหาวิธีการป้องกันและลดโอกาสการเกิดของสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุ
            - มีมาตรการป้องกัน ไม่ใช่การรับประกันว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้น
            - มีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
            - ช่วยพัฒนาอุปนิสัยเชิงรุก และสร้างสรรค์ (Proactive)
   5.  การวิเคราะห์มาตรฐานงานด้วยกระบวนการ CAP DO อย่างมีประสิทธิภาพ
   
         - การจัดทำทะเบียนความเสี่ยง
            - การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความเสี่ยง
            - การเรียงลำดับของความเสี่ยง
            - การกำหนดความเสี่ยงร่วม
            - ประมาณการต้นทุนความเสี่ยง
            - จัดเรียงลำดับความสำคัญความเสี่ยง
   6.  ปัจจัยที่สำคัญของการวิเคราะห์ให้ได้ผลสำเร็จ
   
         - การวิเคราะห์ DATA
            - การเชื่อมโยงของงาน (NETWORK)
            - ลำดับชั้นของงาน
WORKSHOP : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องของาน กิจกรรม หรือขั้นตอนของงาน ด้วยกระบวนการ CAP DO พร้อมนำเสนองานอย่างมีเหตุผล
Module 3 : Design แก้ปัญหาเป็นระบบ
   7.  กระบวนการวิเคราะห์ปัญหามาใช้กับแผน 5 ขั้นตอน
           
- ระบุปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
            - ระบุสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา
            - ระบุมาตรการป้องกัน
            - ระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
            - ระบุมาตรการรับมือ
   8.  ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมและทางเลือกที่ดีที่สุด
           
- ระบุจุดมุ่งหมาย
            - กำหนดหลักเกณฑ์
            - ประเมินทางเลือก
            - พิจารณาความเสี่ยง
            - ตัดสินใจเลือก
    WORKSHOP : ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจตามชนิดของปัญหา การบริหารการมี    ส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Managing Participation in Decision Making) และฝึกปฏิบัติการ    วิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน กิจกรรมหรือโครงการ พร้อมนำเสนองานอย่างมีเหตุผล ด้วยการคิด    ผลคุ้มค่าการวิเคราะห์งาน (ROI : Return on Investment) แบบง่ายๆ
Module 4: Destiny ครบครันอย่างสร้างสรรค์
   9.  เทคนิคการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   
         - ระบุกิจกรรมหลัก
            - วิเคราะห์ระดับของงาน
            - วิเคราะห์ชั่วโมงและปริมาณงาน
            - วิเคราะห์ความถี่ในการปฏิบัติงาน
            - วิเคราะห์การใช้ทรัพยากร
            - วิเคราะห์ความเสี่ยงของงานและกิจกรรม
            - วิเคราะห์ควรจะทำเองหรือให้หน่วยงานข้างนอกทำ
            - ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ กำหนดทางออก ทางเลือก
            - นำเสนอผู้บริหาร
   10.    เทคนิค SWOT ANALYSIS ด้านการวางแผนงาน
           
-ทำไมต้องวิเคราะห์งาน และเพื่ออะไร
            - องค์ประกอบของ SWOT ANALYSIS
            - ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการการทำ SWOT ANALYSIS กับการวิเคราะห์งาน
CASE STUDY : ตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาขององค์กรชั้นนำ ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์งาน การจัดการทางเลือกที่เหมาะสม อย่างมีเหตุผล
   11. สรุปผลนำไปใช้ของการฝึกอบรม-สัมมนา และถามตอบ
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา    เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

         - การบรรยาย     

         - กิจกรรม และเกม       

         - การแสดงออก

         - กลุ่มสัมพันธ์   

         - การแสดงความคิด ถาม – ตอบภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING FOR EFFECTIVE WORKING )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา, การแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, ANALYSIS TECHNIQUES & PROBLEM SOLVING, PROBLEM SOLVING FOR EFFECTIVE WORKING

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !