สร้างคน สร้างงาน และความสำเร็จแบบผู้นำ 8 สไตล์ ( 8 LEADERSHIP STYLES FOR SUCCESS )

รหัสหลักสูตร: 66509

จำนวนคนดู 937 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สร้างคน สร้างงาน และความสำเร็จแบบผู้นำ 8 สไตล์  ( 8 LEADERSHIP STYLES FOR SUCCESS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำ 8 สไตล์ ที่จะสามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จเอย่างมีคุณค่า มีประโยชน์อย่างยั่งยืน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการจุดแข็งของคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ สำหรับการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา
   1.  ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ
            -    ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
            -    ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
            -    ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง
   2.  สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่น ด้วย 8 คุณสมบัติของผู้นำชั้นเลิศ
            -    Integrity ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
            -    Vision ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์
            -    Positive Attitude มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก
            -    Sense of Humor มีอารมณ์ขัน
            -    Confidence มีความมั่นใจในตนเอง
            -    Inspiring สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
            -    Solid Communicator มีความสามารถในการสื่อความที่ดี
            -    Determine มีความมุ่งมั่น ยึดมั่นในเป้าหมาย
   3.  หัวเรือใหญ่ในการนำทัพให้ประสบความสำเร็จตามรูปแบบผู้นำ 8 สไตล์
                  #1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership)
                  #2. ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership)
                  #3. ผู้นำแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leadership)
                  #4. ผู้นำแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
                  #5. ผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
                  #6. ผู้นำด้านการทำธุรกรรม (Transactional Leadership)
                  #7. ผู้นำที่ชอบสอนงาน (Coach-Style Leadership)
                  #8. ผู้นำแบบราชการ (Bureaucratic Leadership)
            -    กรณีศึกษาและตัวอย่างผู้นำแต่ละสไลต์ และการประยุกต์การนำไปใช้
   4.  ปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาและปรับปรุงความเป็นผู้นำทีม     
            -    โมเดลการเรียนรู้พัฒนา 70 : 20 :10  (Model for Learning)
            -    การบริหารจัดการทักษะการทำงาน (Work Skills)
            -    การบริหารจัดการพัฒนาคน (People Management)
กิจกรรมการเรียนรู้ : การทำแบบทดสอบทักษะพัฒนาตนเอง Managerial Competency Assessment  7-10ทักษะ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน แปลผล เพิ่มการเรียนรู้ของตำแหน่งงาน และการพัฒนาเพิ่มเติม
   5.  โมเดลการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน : CAN DO WILL DO WILL FIT
            -    ความรู้/ทักษะ
            -    ทัศนคติ/การทำงาน
            -    บุคลิกภาพ
   6.  8 ทักษะที่จำเป็นของผู้นำในการทำงานยุคการเปลี่ยนแปลง
            -    ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน (Leadership & People Management)
            -    ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัย (Cross Cultural & Generation)
            -    การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
            -    ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
            -    การแก้ไขปัญหา (Problem-solving)
            -    ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
            -    การเรียนรู้ (Learning Skill)
            -    การเล่าเรื่องและการสื่อสาร (Storytelling)
            -    ฝึกทักษะ/กรณีศึกษา (WORKSHOP/CASE STUDY) “LEADERSHIP FOR WORK SMART” ตามโมเดล CAN DO ความรู้/ทักษะ WILL DO ทัศนคติ/การทำงาน WILL FIT บุคลิกภาพ
   7.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
         -    การบรรยาย      
         -    กิจกรรม และเกม        
         -    การแสดงออก
         -    กลุ่มสัมพันธ์    
         -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สร้างคน สร้างงาน และความสำเร็จแบบผู้นำ 8 สไตล์ ( 8 LEADERSHIP STYLES FOR SUCCESS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สร้างคน สร้างงาน และความสำเร็จแบบผู้นำ 8 สไตล์, 8 LEADERSHIP STYLES FOR SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง