กลยุทธ์ประสานงานขายและการตลาดยุคใหม่ด้วย Agile (The Selling Success Management by Agile)

รหัสหลักสูตร: 66635

จำนวนคนดู 588 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์ประสานงานขายและการตลาดยุคใหม่ด้วย Agile (The Selling Success Management by Agile)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลก New Normal  องค์กรที่จะอยู่รอดได้นั้น ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องของความเร็วเป็นอีกปัจจัย ดังนั้นหลาย ๆ องค์กร จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้  Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานให้เร็วขึ้น พร้อมนำมาทดสอบ และเก็บผลตอบรับต่าง ๆ เพื่อกลับไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานได้รวดเร็วและตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์มากขึ้นนั่นเอง หัวใจสำคัญของแนวคิดการทำงานแบบ Agile คือ คน การสื่อสารระหว่างกัน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  นอกจากนี้แล้ว  Agile ยังสามารถพัฒนาทีมขายเพื่อสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตให้ได้อย่างต่อเนื่อง   การประยุกต์ใช้วิธี Agile เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการขายเป็นกลยุทธ์รูปแบบใหม่ เพราะวิธี Agile ไม่ใช่แค่คำตอบของเทคโนโลยีที่สร้าง แต่ Agile ยังนำมาใช้ในการประสานงานที่เราปรารถนาจะสื่อสารให้ไปในทิศทางเดียวกัน
     Agile สร้างความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น การนำ Agile มาใช้ เป็นวิธีการบริการจัดการที่ทำให้เห็นเป้าหมายได้เร็วขึ้น หมายความว่าแทนทที่จะต้องทำงานทั้งหมดในช่วงเวลาที่ยาวนาน ทีมงานจะใช้เวลาสั้น ๆ ที่กำหนดทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่เล็กลง ซึ่งทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นสูงและทีมขายก็สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของบริษัทได้ ช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมขายได้ตลอดเวลา และทำให้ทีมขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
     Agile เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายได้เป็นอย่างดี หากเรานำวิธี Agile มาใช้ เพราะจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นทั้งสำหรับผู้จัดการและพนักงาน ยกตัวอย่าง เช่น ใน 1 วัน ทีมขายมีงาน 100 สิ่งที่ต้องทำ ในรูปแบบการบริหารงานจากบนลงล่าง เราต้องคาดเดาว่าอะไรที่ผู้จัดการคิดว่า 10 อันดับแรกที่จะต้องทำ และการคาดเดานั้นอาจไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเสมอไปด้วยเช่นกัน เพราะเวลาที่มีในการตัดสินใจค่อนข้างจำกัด แต่ความว่องไวของกระบวนการ จะทำให้การจัดลำดับความสำคัญง่ายขึ้น และทำให้เราอาจไม่ต้องกังวลกับงานอีก 90 อย่างอีกด้วย ความยืดหยุ่นไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีมขายทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนยึดมาตรฐานเดียวกันได้ กระบวนการนี้สามารถคาดหวังได้ว่าจะเห็นการปรับปรุงที่สำคัญในความรับผิดชอบ ศักยภาพของทีม การจัดลำดับความสำคัญของงาน และกระบวนการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
     Agile ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น สิ่งสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าแม้กระบวนการแบบ Agile จะสร้างความยืดหยุ่นได้มากมาย แต่งานในการเปลี่ยนจากกระบวนการเดิมเป็นกระบวนการรูปแบบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย การเปลี่ยนแปลงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและที่สำคัญต้องขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้บริหารและทีมขาย รวมทั้งสมาชิกในทีม ในการยอมรับนำแนวทางใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่งมันอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรก แต่เป็นเรื่องที่ควรทำหากสามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยหากเรานำวิธี Agile มาใช้ จะทำให้เราเห็นผลประโยชน์อย่างรวดเร็วหลังจากยอมรับกระบวนการนี้ ภายใน 30 วัน วิธีนี้จะช่วยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานและยังสร้างความแข็งแรงให้ทีมขายให้ปิดการขายได้คล่องขึ้นอีกด้วย
     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักขายยุคใหม่ ที่ต้องแข่งขันทั้งกับคน และเทคโนโลยี หลังจากอบรมครอสนี้ท่านจะสามารถนำความรู้กลับไปใช้ รู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อการขาย หาช่องทางการสื่อสารประสานงานทางการตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
   1.  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การบริหารงานขายแนวใหม่ตามแนวคิด Agile
   2.  ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนขาย และบทบาทหน้าที่ของทีมงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
   3.  ผู้เข้าอบรมจะได้รับแนวทางการบริหารงานขายในรูปแบบใหม่ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว
   4.  ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำเครื่องมือที่ทันสมัย ช่องทางการนำเสนอ การขาย สื่อการตลาดยุคใหม่

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   Part : 1 Agile ช่วยประสานงานขายอย่างคล่องตัว
                -    Overview Marketing 5.0
                -    อัพเดทเครื่องมือทางการตลาด Digital Marketing
                -    ความหมายและแนวคิดการขายแบบ Agile
                -    แนวทางการประสานงานขายขององค์กรยุค New normal ด้วย “Agile”
                -    ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
                -    Agile Mind-set
                -    Waterfall Process
                -    เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
                -    วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
                -    เจาะลึกสูตรสำเร็จกับการขายด้วย Agile
Part : 2 Sรวมพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ
                -    บทบาทของ Agile
                -    หลักการดึงจุดแข็งเพื่อการทำงานที่คล่องตัว
                -    เทคนิคการใช้ Agile คู่กับกรอบการทำงานตามกระบวนการ
                -    เครื่องมือและเทคโนโลยีการขายยุค Social Distancing
                -    Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
Methodology รูปแบบการอบรม
   หลักสูตรนี้ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน   ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำมาจากการประยุกต์ 3 ศาสตร์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่
   1.  Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
   2.  Neuro Science หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง
   3.  Transformative Learning กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ผ่านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานของวิทยากร ด้วยรูปแบบ 4D Storytelling

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
   -  ผู้บริหารระดับระดับต้น
   -  ที่ต้องบริหารจัดการคน และสร้างทีมขายรุ่นใหม่
   -  ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์ประสานงานขายและการตลาดยุคใหม่ด้วย Agile (The Selling Success Management by Agile)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์ประสานงานขายและการตลาดยุคใหม่ด้วย Agile, The Selling Success Management by Agile

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า