เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริการเพื่อความเป็นเลิศและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Service Excellence for Buildup Customer relationship)

รหัสหลักสูตร: 66638

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริการเพื่อความเป็นเลิศและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Service Excellence for Buildup Customer relationship)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ท่ามกลางภาวะความกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในปัจจุบัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่องานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยธุรกิจบริการทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความสามารถในการลดแรงปะทะกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รู้จุดสัมผัสและช่วงเวลาที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นพิเศษ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าการแข่งขันทางธุรกิจจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด สิ่งที่จะช่วยชี้ชะตาด้านความสำเร็จและสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ คือ "การบริการที่แตกต่าง"
     หากธุรกิจใดสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า ย่อมมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจแล้ว โอกาสที่จะกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำก็ย่อมเกิดขึ้นได้อีก อันจะส่งผลให้เกิด “ลูกค้าประจำ” ที่จะกลายเป็น “ลูกค้าผู้ภักดี” หรือ Customer Loyalty ได้ในอนาคต
     วิทยากรได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ออกแบบหลักสูตร Service Excellence for Buildup Customer relationship ขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดีในการบริการอย่างมีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากล อันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่า ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมให้เรียนรู้และทำความเข้าใจมาตรฐานและแนวทางการให้บริการลูกค้า
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมให้เรียนรู้ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้า
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในงานให้บริการที่ดีในการให้บริการลูกค้า
   4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างความความสัมพันธ์และความประทับใจให้กับผู้รับบริการ
รูปแบบการบรรยาย
   1.  เนื้อหาทางวิชาการ                                                30%
   2.  กิจกรรม                                                                50%
   3.  ถามตอบรูปแบบ Mentoring Style and share         20%
การันตีความสนุก และประสิทธิผลหลังการอบรม ด้วยรูปแบบการรูปแบบใหม่ 4 มิติ 4D story telling  ( ฟัง,พูด,ทำ,นำเสนอ)
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจภาพรวมของบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจในการเป็นพนักงานต้อนรับ
   2.  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง
   3.  มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และรู้วิธีการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
   4.  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
   5.  ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีในแบบที่คุณเป็นในงานบริการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการบรรยาย

   กิจกรรมก่อนเริ่มการบรรยาย เปิดใจ ทะลายกำแพง สู่การเป็นพนักงานบริการอย่างมืออาชีพ
       - กิจกรรมละลายพฤติกรรม
       - กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)
       - กิจกรรม Power of team
Part 1. Characteristics of customer service Employees (พนักงานบริการที่ดีเพื่อมาตรฐานการบริการที่ประทับใจ)
       - ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี/แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
       - บทบาทหน้าที่ของพนักงานบริการกับลูกค้าปัญหา108 ในยุค New Normal 
       - คุณสมบัติและขีดความสามารถของพนักงานบริการ ในธุรกิจบริการที่ลูกค้าคาดหวังสูง
       - ความคาดหวังของลูกค้าและผู้ติดต่อขอรับบริการ
       - 21 คุณลักษณะของผู้พนักงานบริการที่ดี
       - Smart Listening หลักการฟังอย่างชาญฉลาดเพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้า
       - Smart Thinking กระบวนการคิดแบบสมาร์ท เพื่อการเปลี่ยนแปลงการบริการทางบวก
       - Smart Speaking พัฒนาการพูดเพื่อเข้าถึงทุกความต้องการและการโน้มน้าวใจลูกค้าในทุกช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
Part 2.  Strategies to achieve impressive customer service (กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า)
       - กลยุทธ์หลักในการแข่งขันเพิ่มความสำคัญของกระบวนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
       - การบริหารจุดสัมผัสการบริหาร3 ระดับ CRM,CE,CEM
       - การแบ่งประเภทลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
       - ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ อย่างประทับใจ
       - การบริหารคำติชม
       - ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย CEM และ Touch Points
       - นำเสนอการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
Part 3. Magnificent Communication skills (เทคนิคสื่อสารสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า)
       - กระบวนการสื่อสารและส่งต่องานเพื่อสร้างความประทับใจสำหรับลูกค้า
       - เทคนิคการถามถึงความต้องการของลูกค้า
       - วิธีวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อหาทางเปิดใจ
       - Do Don’t ขณะให้บริการลูกค้า
Part 4. Problem solving and quick decision making (การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจหน้างาน)
       - การจัดการความไม่พอใจของลูกค้าในทุกรณีด้วยความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Intelligence)
       - เทคนิคการเข้าถึงปัญหาและค้นหาความต้องการลูกค้า
       - วิถีแห่งการรับมือลูกค้าในทุกช่วงภาวะการแสดงออกที่แตกต่าง
       - สรุปเนื้อหาโดยรวม
       - ถาม ตอบ แชร์ ทุกปัญหาจากประสบการณ์จริงของผู้เข้าอบรม
       - จบการบรรยาย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
   -  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ และผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริการเพื่อความเป็นเลิศและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Service Excellence for Buildup Customer relationship)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริการเพื่อความเป็นเลิศและพัฒนาความสัมพันธ์, การบริการเพื่อความเป็นเลิศ, พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, Service Excellence for Buildup, Buildup Customer relationship

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด