หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค New Normal

รหัสหลักสูตร: 66956

จำนวนคนดู 1060 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค New Normal
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

สำหรับในยุค 4.0 การเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรต้องยอมรับว่าหนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยาก เพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณามีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม และไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันหัวหน้างานยุคใหม่ต้องพัฒนาตนเองหลายด้านมากกว่าในอดีตการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี และช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญการให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับการสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างานการมีทัศนคติที่ดีการใช้คำพูดการทำงานเป็นทีมหัวหน้างานต้องมีเป้าหมายของตนเองและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้ “เราสามารถเลือกเป็นหัวหน้างานที่ดีสำหรับลูกน้องและองค์กรได้เสมอ” การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงานเก่งคน เก่งคิด มีความเป็น LEADERSHIP และ POWER TAKE ACTION ทั้งการบริหารทีมงานเข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำการทำผลงานให้ยอดเยี่ยมต้องมีทักษะด้านการสื่อสารการโน้มน้าวการนำเสนอการบริหารทีมงานการมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นหัวหน้างานและสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร

2.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆของการเป็น “ผู้นำ” ที่ดีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และค่านิยมร่วมขององค์กรเสริมสร้างการบริหารงาน และการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

3.เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและบริหารทีมในการควบคุมคุณภาพการทำงานตามเป้าหมาย

4.เพื่อพัฒนาและสามารถวางแผนกำลังคนและสามารถพัฒนาทีมในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานในยุค New Normal

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุค New Normal

    ลักษณะสำคัญ ความหมาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานแบบมืออาชีพ

    ทัศนคติที่ดีสำหรับการเป็นหัวหน้างานและการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและทีมงาน

    คุณสมบัติของผู้นำในยุค 4.0

    คุณสมบัติของผู้นำทีดี 4 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งพัฒนา

    จิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อการสร้างบรรยากาศและนำทีมอย่างมืออาชีพ

    หัวหน้างานที่องค์กรอยากได้ และลูกน้องยอมรับ

    พฤติกรรมที่หัวหน้างานควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงานและบริหารงาน

Module # 2 ทักษะที่เสริมสร้างกับหัวหน้างานเพื่อสร้างภาวะผู้นำในยุค New Normal

    การพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ (Team Work)

    การตั้งเป้าหมายหลัก SMART และเข้าใจแนวคิดในการตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย

    เข้าใจความสำคัญของคุณภาพงาน ความสูญเปล่าในงาน และมีทักษะในการทำงานในด้านคุณภาพของส่วนงานของตนเองตามเป้าหมาย

• Workshop /กิจกรรม ในคุณภาพงาน ของส่วนงานของผู้เข้าอบรมเพื่อนำไปประยุกติใช้ในงาน

    เรียนรู้การวางแผนกำลังคนและสามารถพัฒนาทีมในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Workshop : การวางแผนอัตรากำลังคน

    เรียนรู้หลักการในการคิดแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทหัวหน้างาน

    เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และการพูดโน้มน้าวจูงใจได้งานตามเป้าหมาย

• Workshop : การสื่อสารและการพูดโน้มน้าว

    วิธีการสอนงาน มอบหมายงาน ติดตามงานให้ได้ประสิทธิภาพ ได้งานตามเป้าหมาย

    การติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Follow up) ด้วยหลักการโค้ช ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง เพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม ดึงศักยภาพของทีมไปถึงเป้าหมาย

• Workshop : ฝึกการตั้งคำถามให้เกิดการคิด การให้คำแนะนำจากเหตุการณ์จริงในการทำงาน

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

หลักสูตรนี้เน้น Workshop/กิจกรรม สามารถนำไปปรับใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม30 %

2.กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop70 %


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการในยุค New Normal
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: SMART, คุณสมบัติของผู้นำในยุค 4.0, คุณสมบัติของผู้นำทีดี 4 เก่ง, การพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด