หลักสูตร การสร้างแรงจูงในในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Motivation for Supervisor)

รหัสหลักสูตร: 67026

จำนวนคนดู 883 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสร้างแรงจูงในในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Motivation for Supervisor)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     วลีที่ว่า “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” นั้นคือเรื่องของ Mind set เป็นสิ่งสำคัญในความสำเร็จที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตดีขึ้น และการทำงานกับองค์กรนั้นคือทัศนคติวิธีคิดและความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคนผู้นั้นไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำไม่ได้มีวิธีมากมายที่เราสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตของเราดีถ้าเราเข้าใจตัวเอง และสามารถปรับความคิดของเราได้อย่างมุ่งมั่นเราจะประสบผลสำเร็จในการทำงานในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าจะบริหารงานให้ประสบความสำเร็จต้องรู้จักการจูงใจทีมตอนนี้ในทุกองค์กรล้วนต้องเผชิญกับอุปสรรครอบด้านทั้งภายในและภายนอกองค์กร และที่สำคัญที่องค์กรจะพัฒนาและคงไว้ซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น คือ “บุคลากร” ในยุคที่การแข่งขันรุนแรงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้เราอาจต้องถูกบังคับให้เปลี่ยน (disruption) แต่จะทันเหตุการณ์หรือไม่ถ้าไม่รีบลงมือทันที ซึ่งบุคลากรเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากและจำเป็นอย่างมาก

      การทำงานในองค์กร หรือการดำเนินชีวิตอดพูดถึงทัศนคติที่ดี (Attitude) ของแต่ละบุคคลในองค์กรเพราะการที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายก็ต้องมีนโยบายที่ทุกคนในองค์กรมองวิธีการที่จะสำเร็จและจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีความเชื่อมีความคิดที่ดีหาวิธีที่ดีหรือการพัฒนางานเพื่อนำสู่เป้าหมายเดียวกันหลักการกระบวนการจะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับสร้างสรรค์เทคโนโลยี ความคิดที่ดี และนวัตกรรมยิ่งถ้าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต (Future Skills Development) ผ่านการอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในอนาคตการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเองและผู้อื่นจะส่งผลในการพัฒนางานทัศนคติที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญในบุคคล ตัวตนของเราเป็นอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นเช่นนั้น ขึ้นอยู่กับ mind set หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการเปลี่ยนวิธีคิดที่ดี เพื่อการพัฒนาการทำงานที่ดีและความสำเร็จของตนเองทีมงาน และองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมงานในฐานะหัวหน้างานให้มีแนวทางในการปรับความคิด และพัฒนางานให้สำเร็จ


วัตถุประสงค์

1.เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดที่ดีการปรับทัศนคติมุมมองใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและองค์กร (Growth mindset & Fixed mindset) ในฐานะหัวหน้างาน

2.ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญในการพัฒนาทักษะที่ต้องพัฒนาในการทำงาน (Reskill & Upskill) และเข้าในการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การปรับวิธีคิดสู่พฤติกรรมเพื่อการทำงานการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของตนเองและทีมงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

4.ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานได้เพื่อให้ได้งานตาเป้าหมาย

5.ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม (Team Work) เพื่อความสำเร็จร่วมกันในองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เรียนรู้การมองตนเองและเป้าหมายในการพัฒนางานในองค์กรด้วยเครื่องมือระดับโลกโค้ชชิ่งการ์ด (Points of you coaching card)

Workshop: แนวทางโค้ชจากวิทยากรเพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองและทีมงาน

2.10 ทักษะของคนทำงาน ในโลกของการทำงานยุค New Normal ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ที่องค์กร ต้องการจาก World Economic Forum’s Future of Jobs Report

3.เรียนรู้ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญของ Mindset เพื่อนำสู่การปรับความคิดของตนเอง (Fixed Mind set , Growth Mind set)

Workshop: คลิป และสรุปการเรียนรู้ (Reflection)

4.เรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งของตนเองและทีมงานในแต่ละ สถานการณ์ที่ปฏิบัติงาน

Workshop: Roleplay แนวทางและวิธีสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสถานการณ์ที่ปฏิบัติงาน

5.เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเปลี่ยนวิธีคิด (mind set) เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและทีมงานลูกน้อง

6.ทำไมเราจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีผลที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น “อะไรคือสิ่งที่สามารถ ทำได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร”

7.เรียนรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กรในฐานะหัวหน้างาน

8.เรียนรู้การสื่อสารกับบุคคลต่าง GEN วิธีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลแต่ละประเภทด้วยหลัก DISC (การพูด การตอบคำถาม การอธิบาย การแสดงภาษากาย) เพื่อโน้มน้าวใจในการทำงานให้กับทีม

9.เรียนรู้การตั้งคำถามในเชิงพี่เลี้ยง/โค้ช (coaching) เพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดี การ Feedback และทำให้ทุกคนในทีมแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์

Workshop: วิธีการสื่อสารประเภทบุคคลตาม DISC Model

สรุปการเรียนรู้ (Reflection)

10.เรียนรู้เข้าใจความสำคัญในการวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานในการจัดการในการหาความผิดพลาดเพื่อให้งานมีคุณภาพร่วมกับทีม

11.เรียนรู้ความเข้าใจ และทักษะการคิดแก้ไขปัญหา ตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบและคุณภาพในการทำงาน

12.เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย

Workshop: การปรับคำพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจกับทีมและเพื่อนร่วมงาน

13.เรียนรู้การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Work) รวมถึงความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

Workshop: Roleplay การวางแผนงานและการสื่อสารเมื่อพบปัญหากับทีม

สรุปการเรียนรู้ (Reflection)

14.เรียนรู้การปฏิบัติ (Action plan) ในการพัฒนาของตนเองให้เป็นรูปธรรม

15.สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

หมายเหตุ เน้น Workshop /การโค้ช/การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองและทีมในฐานะหัวหน้างานตามแบบฟอร์มที่วิทยากรเตรียมให้


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %

2.กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม70 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์กรในระดับหัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสร้างแรงจูงในในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Motivation for Supervisor)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Motivation for Supervisor, Points of you coaching card, 10 ทักษะของคนทำงาน ในโลกของการทำงานยุค New Normal, เรียนรู้การสื่อสารกับบุคคลต่าง GEN, เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเปลี่ยนวิธีคิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด