หลักสูตร การจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน

รหัสหลักสูตร: 67595

จำนวนคนดู 283 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager)

       ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป

       เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบที่หลายองค์กรชั้นนำต่างนำมาใช้ คือ SKILLS METRIX ซึ่งจะช่วยตอบสนองการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของบริษัท โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบต่อเนื่องในรูปแบบของเส้นทางการฝึกอบรม ตามขีดความสามารถที่คาดหวังของแต่ละตำแหน่งงาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทอย่างเป็นระบบตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการออกแบบตารางทักษะการทำงานที่ถูกต้อง ทั้งด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ Skills Metrix รวมทั้งวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำ Skills Metrix ของตำแหน่งงาน และสามารถประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตนเองได้

3.เพื่อ Workshop สำหรับจัดทำ Skills Metrix ของตำแหน่งงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยงานสามารถนำ Skills Metrix กลับไปใช้งานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรได้เลย

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

        การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ร่วมฝึกอบรม จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอหลักสูตรให้มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องหลักๆที่จำเป็นในการวออกแบบตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix) ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

  • กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
  • เชื่อมประสบการณ์...ตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix) คืออะไร
  • กระบวนการออกแบบตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix)
  • แนวทางการนำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix) ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ
  • Workshop: ฝึกปฏิบัติการจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงานในทุกขั้นตอน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ผู้เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การบริหาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่, Skills Metrix, กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ, การออกแบบตารางทักษะการทำงาน, การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด