หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายใหญ่

รหัสหลักสูตร: 67657

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายใหญ่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              การบริหารงานขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่อย่างเป็นระบบนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลให้กับความสำเร็จขององค์กร ลูกค้ารายใหญ่มักมีส่วนร่วม
สำคัญในการสร้างมูลค่ายอดขายของบริษัท โดยธรรมชาติแล้วมูลค่ายอดขายของลูกค้ารายใหญ่มักจะมาจากกลุ่มลูกค้าน้อยในองค์กร และอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้น
แต่มูลค่านี้มักมีส่วนร่วมมากถึง 80% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและการพัฒนาความภักดีให้กับลูกค้ารายใหญ่มีความสำคัญอย่างมาก
ในการสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนในธุรกิจในระยะยาว

              ดังนั้นกระบวนการดำเนินงานขายที่มีประสิทธิผลเริ่มต้นจากการสร้างโอกาสทางการขายกับลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
ที่มีความต้องการและคาดหวัง และวางแผนการเข้าพบและการนำเสนอขายที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า Sales Pipeline
เพื่อให้การจัดการงานขายมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

              รวมถึงการขายในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาต้องการกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพอใจ โดยมีการนำเสนอขายที่มีคุณค่า
ตามความต้องการของลูกค้า (Value Proposition) การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และการสร้างประสบการณ์การทำงานขายที่ดีกับลูกค้า
(Customer Experience) เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในการขายในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารงานขายลูกค้ารายใหญ่อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความภักดีและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

2.เพื่อสร้างโอกาสทางการขายและการหาข้อมูลลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาจาก Lead Customerเป็น Prospect Customer และปิดการขายได้

3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเข้าพบลูกค้าและการนำเสนออย่างมืออาชีพในฐานะนักขายที่ปรึกษา

4.เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาและฝึกฝนทักษะการขายในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาตามลักษณะและสไตล์ของตนเอง

5.เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงการเรียนรู้ที่ 1: เข้าใจลูกค้ารายใหญ่และวิเคราะห์ความต้องการ

 • หลักการบริหารลูกค้ารายใหญ่ที่สำคัญ (Key Account Management)
 • ความหมายของการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)
 • สำรวจแนวความคิดการบริหารลูกค้ารายใหญ่
 • การศึกษาลักษณะและลักษณะพฤติกรรมของลูกค้ารายใหญ่
 • การวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้ารายใหญ่
 • การระบุความต้องการทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • การประเมินความพร้อมใช้งานและการทำงานร่วมกับลูกค้ารายใหญ่
 • เทคนิคการจัดแบ่งลูกค้ารายสำคัญให้สอดคล้องกับธุรกิจ

ช่วงการเรียนรู้ที่ 2: การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

 • การสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับลูกค้ารายใหญ่
 • การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านการสร้างความไว้วางใจ
 • การสร้างกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรและลูกค้ารายใหญ่
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่เน้นความก้าวหน้าและการพัฒนาธุรกิจร่วมกับลูกค้า
 • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ให้เกิดความภักดี
 • การวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้ารายสำคัญ (Key Customer Journey)
 • การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
 • การให้ความสำคัญลูกค้าเป็นศูนย์กลาง(Customer Centric)

ช่วงการเรียนรู้ที่ 3: การจัดการโอกาสทางการขายและสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

 • การจัดการกับโอกาสทางการขายอย่างเชื่อถือได้
 • การวิเคราะห์และวางแผนการทำงานกับฐานข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างและรักษาความพึงพอใจของลูกค้ารายใหญ่ผ่านการจัดการฐานข้อมูล
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
 • การสร้างโอกาสทางการขายและการหาลูกค้าใหม่
 • หลักการกำหนดกลุ่มลูกค้าคาดหวัง (STP)

                 -Segmentation

                 -Targeting

                 -Positioning

 • เทคนิคการหาข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
 • เทคนิคการสร้างโอกาสทางการขาย
 • การวางแผนการเข้าพบลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล

ช่วงการเรียนรู้ที่ 4: การพัฒนาทักษะการขายในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา

 • การสร้างคุณค่าตามความต้องการของลูกค้ารายใหญ่
 • การให้บริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
 • การวางแผนการเข้าพบลูกค้าและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การสร้างกลยุทธ์การต่อสู้กับการแข่งขันในธุรกิจ
 • คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
 • การพัฒนาทักษะการขายในฐานะที่ปรึกษา (Solution Selling)
 • กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
 • การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
 • การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
 • เทคนิคปิดการขายที่เหนือชั้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารและผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้จัดการในธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการด้านการตลาด
  และการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • นักศึกษาและผู้เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด, ธุรกิจ, การบริหาร, หรือการจัดการธุรกิจนานาชาติ
  เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตลาดและการขาย
 • ผู้ที่ทำงานในธุรกิจและองค์กร ผู้ที่ทำงานในธุรกิจหรือองค์กรที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและความเข้าใจในด้านการตลาดและการขาย
  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ผู้สนใจเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารฐานข้อมูล ผู้ที่สนใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าและการทำงานในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายใหญ่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: วิเคราะห์ความต้องการ, การจัดการกับโอกาส, ฐานข้อมูลลูกค้า, การหาลูกค้าใหม่, การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า, การสร้างโอกาสทางการขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล