registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs

จำนวนคนดู 652 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
 “อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

อบรมฟรี ฟรี ดี ดี มาแล้วคะ

“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs"

ระหว่าง

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผลในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้งทางด้านสังคมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และการซื้อสินค้าของผู้บริโภค มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการจับจ่ายซื้อของ และยากที่จะคาดเดาความต้องการได้ เนื่องจากรสนิยมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ เฉกเช่นเดียวกับ เทคนิคการขาย และการบริหารการขายที่เคยใช้มาในอดีตอาจจะล้าสมัยเงื่อนไข ข้อโต้แย้งต่างๆที่พนักงานขายเคยเผชิญหรือประสบมาแล้วในอดีตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น โครงการอบรมเทคนิคการขายและบริหารการขายสำหรับ SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านเทคนิคการขายและบริหารการขาย ตลอดจนรู้จักการเตรียมพร้อมและการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการขาย และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการขาย และการบริหารการขายแก่ผู้เข้าอบรม2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการธุรกิจSMEs , พนักงานขายหน้าใหม่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 30 คนค่าลงทะเบียนฟรี ฟรี ฟรี รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น !!!!!!!ระยะเวลาการอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552  ณ ห้องประชุม 1  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดการวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 255208.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน09.00 - 12.00 “ ทัศนคติต่อการขาย”12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 - 16.00 “รู้จักตนเองและเข้าใจลูกค้า ”วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 255208.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน09.00 - 12.00 “ เทคนิคการขาย ”12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน3.00 - 16.00 “ เทคนิคการขาย(ต่อ)  พร้อม Work Shop”ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิคการขายและบริหารการขายและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีศักยภาพในการแข่งขันสถานที่ฝึกอบรมคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิธีการสมัคร
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)