ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาสำหรับองค์กร

อบรมสัมมนาสำหรับองค์กร ด้านการบริหาร การเป็นผู้นำ งานบุคคล HR เพื่อติดปีกให้ธุรกิจของคุณ444 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ูหลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรม ดําเนินงานอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation & ROI for Training)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมและสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!
3900บาท
เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง
การเขียนสัญญาจ้าง  การออกหนังสือเตือน ระเบียบปฎิบัติ ประกาศคำสั่งต่าง ๆ  ที่ฝ่าย  HR ต้องทราบ !!
2900บาท
พิเศษเฉพาะที่นี่!!! แจกฟรี เฉพาะที่นี่ ที่เดียว รับเอกสารตัวอย่างประกอบ มากกว่า 40 เรื่อง นำไปใช้ได้ทันที!!
หลักสูตรการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรธุรกิจด้วยระบบ OKRs
5900บาท
โปรโมชั่น 1 แถม 1 ... อย่าเพิ่งรีบใช้ OKRs หากท่านยังไม่เข้าใจ ☑️ความจำเป็นในในการใช้ OKRs ในองค์กร ☑️ความแตกต่างระหว่าง KPIs VS OKRs ☑️ สามารถกำหนด OKRs ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ฯลฯ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรม จะเข้าใจการพัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน
การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
3900บาท
เพื่อให้นายจ้าง - ผู้บริหารได้ทราบถึงการกำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ - การกำหนดข้อห้ามทำผิดต่อพนักงานทดลองงาน - พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน - พนักงานที่นำเข้าผ่านบริษัทรับเหมา outsource พนักงานตามสัญญาจ้างและการรับผิดกรณีละเมิดสัญญา
หลักสูตร KPIs for Warehouse and Distribution
3500บาท
คุณกำลังมีปัญหาในการกำหนด KPI คลังสินค้าและขนส่งหรือไม่??.. คุณต้องเขียน KPI คลังสินค้าและขนส่ง ในเอกสาร ISO ใช่หรือไม่??.. คุณกำลังไม่แน่ใจว่าจะวัดผลงานคลังสินค้าและขนส่งอย่างไร ใช่หรือไม่??..หากคำตอบคือใช่...นี่คือหลักสูตรที่จะช่วยคุณคลี่คลายปัญหานั้น..
หลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique
3900บาท
อบรมหลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน วันที่ 6 มีนาคม 2563 เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง พร้อมรับใบวุฒิบัตรอบรม
Innovative Design Thinking การสร้างทักษะการคิดเชิงออกแบบ เพื่อนำไปสู่การทำงานยุคใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2563)
4922บาท
เรียนรู้วิธีคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวก กุญแจสำคัญของการสร้างนวัตกรรม • พัฒนากระบวนการใหม่คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในการทำงาน • Workshop ความคิดเชิงนวัตกรรมด้วย Spark Up Creative Card
เทคนิคการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำขั้นตอนงาน การจัดการกับข้อผิดพลาด (Workshop)
4922บาท
เทคนิคในการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน PDCA ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อผิดพลาดได้... อย่างไรบ้าง? เทคนิค การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและ
เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อจับคำสำคัญและประเด็นสำคัญได้ อย่างตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังกับการสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (Disciplinary Investigation & Interrogation)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการลงโทษทางวินัย สามารถรักษามาตรฐานทางวินัยและลดปัญหาการฝ่าฝืนวินัยได้
การขาย(ขั้นเทพ)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขาย
แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้
การเขียนอีเมล (ภาษาอังกฤษ) อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วย การสื่อสารทางจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ
การจัดทำ TRM & IDP เพื่อ Re-skill และ Up-skill
3600บาท
สิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาพนักงานให้พร้อมทั้งในเรื่อง การสร้างทักษะใหม่ (Re-skill) และ การเสริมทักษะเดิม (Up-skill) เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้
4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
4922บาท
เพราะภาวะของการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน ต้องการบุคลากรระดับบริหารที่มีศักยภาพ สูงสุด ในการต่อสู้และนำพาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งทางธุรกิจ ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพสำหรับ หัวหน้างานในทุกส่วนงานขององค์กรด้วยทักษะ 4 ประการ
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ (จ.อยุธยา)
4922บาท
แบบอย่าง “ผู้นํา” ยุคใหม่ต้องเป็นอย่างไร? “ผู้นํา” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้นำค้นหาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง
Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การวิเคราะห์อัตรากำลัง และการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ (Workforce Analysis & Workforce Management)
6420บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับฝ่ายบุคคลที่ทำงานด้านการบริหารอัตรากำลังคน โดยจะได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รวมไปถึงการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพ
Key point for HR Manager & Supervisor การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR
5029บาท
การบริหารทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์นับเป็นภารกิจด้านหนึ่งที่องค์กรทั้งหลายต่างตระหนักว่า เป็นส่วนงานที่ต้องให้ความสำคัญ มีคำกล่าวถึงองค์กรชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบริหารจัดการความ เปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล
เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี
5029บาท
หากคุณเป็นนักบัญชีที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ประสานงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจและได้ผลสำเร็จแก่คนในองค์กร
เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
4922บาท
เรียนรู้เคล็ดลับในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง สามารถบริหารงานได้อย่างยอดเยี่ยม
เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4922บาท
การใช้ excel ถือเป็นทักษะทั่วไปที่คนทำงานในองค์กรต่างต้องมี หลักสูตรนี้จะทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ excel ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น
ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน
4922บาท
พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Team Coaching for High Performance การโค้ชทีมงาน เพื่อผลปฏิบัติงานสูงสุด
4922บาท
เรียนรู้หลักการโค้ชทีมงาน เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนในทีม ผ่านการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพภายในออกมา
9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ
4922บาท
Soft Skills เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานยุคปัจจุบัน ซึ่งพบว่าการมีเพียง technical skill ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะการมี soft skill จะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
4922บาท
เจาะลึกถึงแก่นจิตวิทยาการบริหารงาน หลักการของความเป็นผู้นํา และการโน้มน้าวจูงใจ ทีมงานให้บรรลุเป้าหมายในงานอย่างประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ
4922บาท
“เคล็ดลับให้บริการอย่างไร? ลูกค้าประทับใจอยู่เสมอ” เรียนรู้และเจาะลึกกับทักษะสำคัญ 5 ประการ สู่ความสำเร็จในงานบริการ
เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace
4922บาท
เรียนรู้การจัดกิจกรรมพนักงานเพื่อสร้าง employee engagement ในองค์กร เทคนิคต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง