registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบริการ (Service / CRM)


18 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
ทักษะการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะคะ พร้อมรับใบวุฒิบัตรวันสัมมนาทันที
หลักสูตร Enhance CRM
4500บาท
 ปลูกสร้างแนวคิดการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ CRM ให้ประสบความสำเร็จ รอยหยักของกุญแจเพียงดอกเดียวสามารถที่จะไขสิ่งหนึ่งในตัวของลูกค้าได้ นั่นก็คือ “ความรู้สึก” การสร้างลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในระยะยาว
หลักสูตร ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ
4500บาท
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการพูดในการให้บริการต่อหน้าลูกค้า และทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และประทับใจสูงสุดของลูกค้า
หลักสูตรอบรม การให้บริการอย่างเหนือชั้นด้วยเทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้า
3,900บาท
หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าประเภทต่างๆ ว่าเมื่อพนักงานต้องให้บริการลูกค้าแต่ละประเภทนั้นจะต้องมีเทคนิควิธีการอย่างไรในการอ่านพฤติกรรมลูกค้าและจะสนองการบริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุด
หลักสูตร อบรม Customer Complaint Management  (รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ)
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมไ
หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0
3,900บาท
เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการบริการให้เกิดคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการ,เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินงานระบบการบริการเชิงรุกแบบ 4.0 และสามารถออกแบบกิจกรรมการบริการให้ครบเต็มระบบ รวดเร็วและทันสมัย นำไปปฏิบัติ การป
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือความคาดหวัง Service Beyond Expectation
3900บาท
เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรมและส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตรอบรม Super Service Excellence
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิค...การบริการชั้นเยี่ยม... สร้างความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE
4500บาท
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน
หลักสูตร Customer Complaint Management
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขายและนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆที่จะทำให้ผู้อบรมไ
หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า โดยหนักเน้นในเรื่องคำพูดและน้ำเสียง เมื่อ
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2) ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3) การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 4) ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ 5)
Service mind : การบริการอย่างเหนือชั้น
3900บาท
ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย สามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ
การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์
3800บาท
บริการ 4.0 (Service 4.0) เข้าสู่ยุคการบริหารประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า (CEM - Customer Experience Management) เพื่อสร้างความสำเร็จในการบริการลูกค้าแบบเติบโตอย่างยั่งยืน กุญแจสำคัญของบริการ 4.0 จึงอยู่ที่ บุคลากรประสิทธิภาพสูง การจัดวางองค์การบริการ เทคโนโลย
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3500บาท
? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน ต่อว่าได้อย่าง ง่ายดาย ในขณะที่บางคนกลับปฏิบัติเหมือนกับว่า …..เอาน้ำมันมาราดลงไปในกองไฟ ? ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า : ลูกค้ามาร้องเรียน และต่อว่า…..ห
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
3500บาท
เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ – การตอบคำถาม – การให้คำปรึกษา – การแก้ไ