registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนาทีม (Team Building)


3 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สร้างระบบพี่เลี้ยงและสอนงานแบบออนไลน์ สำหรับงาน HR
4300บาท
สร้างระบบพี่เลี้ยง และการสอนงานอย่างมืออาชีพ และเหนือชั้น ด้วยเครื่องมือแบบ Online เหมาะกับยุค 4.0
ทักษะการคิดเชิงบวกกับการสร้างทีม (Positive Thinking & Team Building)
3500บาท
เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม ซึ่งผู้เรียนจะได้ทักษะ 2 อย่างในวันเดียว
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3800บาท
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติ