registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาทีม (Team Building)


4 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
3900บาท
“วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม” จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น
สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำแนวคิด Agile Methodology มาสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
ทักษะการคิดเชิงบวกกับการสร้างทีม (Positive Thinking & Team Building)
4000บาท
เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม ซึ่งผู้เรียนจะได้ทักษะ 2 อย่างในวันเดียว
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
3800บาท
วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อการบริหารงานภาพลักษณ์ โดยเฉพาะตัวพนักงาน และสิ่งที่พนักงานปฏิบัติ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บุคคลภายนอกมีมุมมองย้อนกลับมาสู่องค์กรว่าเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ และความต่อเนื่องของการมีพฤติ