registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)


4 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Sponsored
สัมมนาฟรี ขายออนไลน์ ให้ฝรั่งซื้อ ผ่านเวปอีเบย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม จะเปิดประตูสู่การค้าขายระดับโลกผ่านเวปไซต์ขายของอันดับหนึ่งของอเมริกา (เวปอีเบย์ หรือ www.ebay.com) ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 400 ล้านคน
หลักสูตร...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
3900บาท
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ การเสริมคุณค่าให้งานธุรการจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข
Project Feasibility Study
4500บาท
ในการทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการดำเนินงานโครงการซึ่งเป็นการสร้างฐานธุรกิจให้มีความแข็งแรงด้วยโครงการที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ โครงการที่ทำโดยปราศจากการวางแผนที่ดีจะไม่ประสบความสำเร็จ การทำโปรเจคอาจใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมาก หากผลออกมาไม่ดีหลังการทำโปรเจคก็จะส่งผ
การคิดเชิงกลยุทธ์  : Strategic Thinking
3800บาท
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การคิดหาหนทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ การกำหนดทางเลือก การบริหารจัดการ การพลิกแพลงปรับตัวไปตามสถานการณ์ ฯลฯ ซึ
หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)
3900บาท
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ