registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

งานประเมิน (Assessment)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ
6500บาท
บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ? วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
6500บาท
หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล