registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ธุรกิจส่งออก-นำเข้า


1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ครบเครื่องเรื่องการ”นำเข้า-ส่งออก”ทั้งระบบ
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำ เข้าสินค้ามี
ดูหมวดหมู่อื่นๆของอาชีพ ไอเดียธุรกิจทั้งหมด