เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment)

รหัสหลักสูตร: 65796

จำนวนคนดู 1783 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

  • เทคนิคการตั้งคำถามที่ให้ได้ซึ่งคำตอบที่องค์การต้องการและได้คนที่เหมาะสมตาม Core Competency ขององค์กร
  • การใช้เครื่องมือ Competency-Base Question STAR Technique ความสำคัญในการสัมภาษณ์งาน
  • ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอ้างอิงอย่างไรให้ได้ความจริงและควรจะอยู่ในขั้นตอนใด
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

วันที่ 1   เทคนิคการสรรหาบุคลากรให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ

                     - บทบาทของนักสรรหาในยุคสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน workshop ฝึกการทำโครงการ/แผนการสรรหาและคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

                     - เครื่องมือการสรรหาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กรในโลกสมัยใหม่และแนวโน้มในอนาคต

                     - ทำอย่างไรจะดึงดูดใจผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้

                     - เทคนิคอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่สรรหาควรจะต้องรีบทำเป็นอันดับแรก เช่น การติดต่อมหาวิทยาลัยการนำเสนอภาพลักษณ์บริษัท เป็นต้น

                     -  workshop วิธีการศึกษาอุปสงค์ และอุปทาน ที่เจ้าหน้าที่สรรหาจำเป็นต้องทราบ เช่น การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงาน แต่ละฝ่ายของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการทำแผนการรับคนใน                            อนาคต

                     - กระบวนการขั้นตอนในการสรรหาที่เจ้าหน้าบุคคลควรทราบ

                     - ประเมินแหล่งข้อมูลการสรรหา ให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการ

                     - วิธีการสรรหาที่ได้รับความนิยมในยุคคน Gen Y เช่น ผ่านระบบ Web การสมัครผ่าน Internet และ Face book

                     - การนำข้อมูลสมัครงานมาเชื่อมต่อระบบ Payroll ให้ได้ผลอย่างไร

                     - Workshop การสร้างแบบเพื่อเป็นเกณฑ์การคัดเลือกใบสมัครของแต่ละตำแหน่งงานพร้อมวิธีการให้คะแนนแต่ละหัวข้อ

                     - การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของงานสรรหาและคัดเลือกและการเก็บรวบรวบข้อมูล

                     - เครื่องมือบ่งชี้ความสำเร็จเมื่อเข้าปฏิบัติงานแล้ว

การฝึกปฏิบัติ 

             การทำโครงการ/แผนการสรรหาและคัดเลือก การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละฝ่าย การสร้างแบบการคัดเลือกใบสมัครและเกณฑ์การให้คะแนน แบบรายงาน สถิติข้อมูลของงานสรรหาและคัดเลือก

   วันที่ 2

                     - การใช้ Biodata มาเป็นเครื่องมือทำนายอนาคตของผู้ถูกสัมภาษณ์

                     - ฝึกการทำแบบสอบถาม Biodata มาใช้ประกอบการพิจารณาผู้ถูกสัมภาษณ์

            Workshop เครื่องมือทำนายก่อนเข้าสู่ตำแหน่งมีอะไรบ้าง

                    - ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง

            Workshop เทคนิคการตั้งคำถามที่ให้ได้ซึ่งคำตอบที่องค์การต้องการและได้คนที่เหมาะสมตาม Core Competency ขององค์กร

                    - การใช้เครื่องมือ Competency-Base Question STAR Technique

                    - ความสำคัญในการสัมภาษณ์งาน

            Workshop ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน

                    - ฝึกปฏิบ้ติการสัมภาษณ์โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดการสัมภาษณ์ดำเนินการสัมภาษณ์และการปิดการสัมภาษณ์

                    - การสัมภาษณ์แบบคณะกรรมการพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการให้คะแนน กรรมการสัมภาษณ์ควรจะมีจำนวนกี่คน และจะนัดสรุปการให้คะแนนเมื่อใด

                    - ปัญหาต่างๆ ที่มักเกิดขี้นระหว่างการสัมภาษณ์ และวิธีการแก้ไข

                    - สร้างแบบฟอร์มประเมินการสัมภาษณ์ ตาม core competency

                    - เทคนิคการสัมภาษณ์ตำแหน่งต่างๆ เช่น นักบัญชี วิศวกร และพนักงานขาย

                    - การแจ้งกลับผู้ถูกสัมภาษณ์กรณีที่ไม่ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์มีความจำเป็นหรือไม่และมีเนื้อหาการแจ้งอยา่งไรจึงจะผูกใจผู้สมัครได้มององค์กรในทางที่เป็นบวก

                    - ขั้นตอนการสอบถามบุคคลอ้างอิงอย่างไรให้ได้ความจริงและควรจะอยู่ในขั้นตอนใด

                    - กรณีผู้สมัครผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ครบทุกขั้นตอน โดยต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายควรจะมีแบบการตรวจอะไรบ้าง ถ้าพบโรคร้ายจะมีเทคนิคการแจ้งอย่างไร ไม่ให้ผิดข้อกฎหมาย

การฝึกปฏิบัติ 

             เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างขั้นตอนการสัมภาษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการสัมภาษณ์และปิดการสัมภาษณ์ฝึกการทำแบบสอบถามตาม Biodata การตั้งคำถามตาม Core Competency ขององค์กร การตั้งคำถาม STAR Technique /Role play การสัมภาษณ์งานการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบคณะกรรมการ การแจ้งผู้สมัคร กรณีไม่ผ่านการสัมภาษณ์รายงานค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือก

วิธีการอบรม

            การบรรยายภาคทฤษฎีฝึ กทดลองปฏิบัติจริง ตามแบบฟอร์มเอกสารที่ทางวิทยากรได้ออกแบบให้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะทางการแก้ปัญหาที่ละขั้นตอนเปิดให้มีการซกัถามข้อสงสัยได้ตลอดเป็นการเรียนเสมือนจริงขณะปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่บุคคลมือใหม่หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกคนเข้าสู่องค์การ 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก (Proactive Recruitment)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก, Proactive Recruitment

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด