โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ รุ่นที่ 4 (Digital Marketing Certificate Program)

จำนวนคนดู 7047 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้ามามีส่วน ร่วมช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่ทำอยู่ ตามปกติ   คณะพาณิชย์ฯ เห็นว่าการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจนั้น “การตลาด (Marketing)” เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นทัพหน้าที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ  แม้แต่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถด้านการ ตลาดก็ยังเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ Digital Marketing เป็นการตลาดที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ที่เปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วสู่สังคมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ทำให้นักการตลาดต้องปรับกลยุทธการตลาดเสียใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการครองใจผู้บริโภค

          ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอนทางด้าน การตลาดในระดับบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการขยายบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ในด้านการตลาดโดยสร้างหลักสูตรพัฒนาและผู้สนใจทั่วไป  ที่มีความสนใจจะทำงานด้าน  Digital  Marketing หรือนำแนวคิดด้าน Digital  Marketing ไปประยุกต์ใช้ทางการตลาด          โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (Digital Marketing Certificate Program) เป็นหลักสูตรที่นำเครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line ซึ่งการตลาดดิจิตอลมีบทบาทมากขึ้นดังที่เห็นเด่นชัดในปีนี้ และคาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้นในอนาคต การอบรมจะให้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล ผ่านการบรรยายจากคณาจารย์ วิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ผสมผสานกับการฝึกปฏิบัติจริงในห้องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้ทำ WORK SHOP วางแผนและตัดสินใจจริงๆ
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้  และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการบริหารการตลาดดิจิตอล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการการตลาดดิจิตอล
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมอง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดดิจิตอล
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกันเอง
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และแนวคิดทางการตลาดดิจิตอล ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่

หัวข้ออบรมสัมมนา

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 66 ชั่วโมง

        เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ดิจิตอล โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างและกรณีศึกษาทางการตลาดที่ เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนการแก้ชั่วโมง เป็นดังนี้

 • Introduction to Digital Marketing
 • Digital Marketing Warm Up
 • Web Development
 • SEO
 • E-Commerce 
 • Google Adwords
 • Content Marketing
 • Facebook Marketing
 • Building a community of Loyal Fans
 • Mobile Commerce
 • Mobile Marketing
 • Email Marketing
 • YouTube
 • Develop Digital Marketing Plan
 • Plan  Implementation
 • Analytic and Evaluation  

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การตลาดออนไลน์, อบรมกากรตลาดออนไลน์, กลยุทธ์การตลาดออนไลน์, E-Marketing, Digital Marketing, การตลาดดิจิตอล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด