หลักสูตร ภาวะผู้นำ ด้วย 5Q  (Leadership with 5Q)

รหัสหลักสูตร: 65639

จำนวนคนดู 1778 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ภาวะผู้นำ ด้วย 5Q  (Leadership with 5Q)
รอบที่

1

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

      การเป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดี มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของผู้นำนั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ

      การพัฒนาผู้นำ ให้มีภาวะผู้นำนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ทั้ง 3 ด้าน  อันได้แก่

  1.ความรู้ความสามารถในงาน

  2.การคิดเชิงกลยุทธ์

  3.การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้ผู้นำและนักบริหารมืออาชีพพัฒนาตัวเอง เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

      ผู้นำและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้รู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน,รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย และเมื่อพัฒนาทีมงานโดย จัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้วก็จะกลายเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพที่ทรงคุณค่าการพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของผู้นำนั้นจึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับผู้นำในองค์กรของตัวเองโดยการทำให้ผู้นำมี 5Q ที่สูงขึ้น

 IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด

 EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

 AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย

 OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า

 UQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี

      การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายในชีวิตหรืองานที่ได้รับรวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้ผู้นำสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง  รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีจิตใจที่ดีขององค์กรจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเข้าใจแนวทาง 5Q นั้น จะทำให้ผู้นำได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่และเต็มกำลังนั่นก็หมายความว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยที่ Q แต่ละตัวจะสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีหลักของสมาธิเข้าไปเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็น 5Qแบบยั่งยืนแล้วเป็นต้นแบบเพื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรตัวเอง

วัตถุประสงค์

 1. สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างลงตัวสามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 2. เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Qของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 3. ได้ปรับบุคลิกภาพของผู้นำให้เข้ากับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
 4. เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 5. ได้จุดร่วมและสงวนจุดต่างของผู้นำและการอยู่ร่วมกันในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
 6. ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเองสามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้รวมถึงประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

            – สนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

            – พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

            – ก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

            – แสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

            – พัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient)  อย่างมีความสุข

      8. ได้ทดลองปฏิบัติผ่าน Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตนเอง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

  หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q

  - ใครคือคนที่องค์กรต้องการ

  - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

  - ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ

  - เรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

 การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

  - ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษ

  - การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผลด้วย 5Q

  - ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  - Work Shop

ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house

ระดมสมอง และแชร์ความคิด

 

กรอบการฝึกอบรม : รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร

    หัวข้อ (Topics) ประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ (Key Points)   

ช่วงที่ 1 รู้คน

 •  ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก Open Mind
 • นำเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตร
 • 5Q คืออะไร
 • การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 5Q
 • รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วย 5Q
 • ใครคือคนที่องค์กรต้องการ?
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ
 • Work Shop เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ

ช่วงที่ 2 : รู้งาน1

 • Work Shop 1 (การมองปัญหาด้วย 5Q)
 • ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการจัดการ
 • เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 1

ช่วงที่ 3: รู้งาน 2

 • Work Shop2 (การแก้ปัญหาด้วย 5Q) 
 • เรียนรู้วงจรเดมิง Deming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 2
 • การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา

              - การวางแผน

              - การมอบหมายสั่งงาน

              - การติดตามประเมินผล

              - การควบคุมและแก้ไขปัญหา

              - การรายงานผู้บังคับบัญชา

ช่วงที่ 4: รู้ความต้องการขององค์

 •  รู้ความต้องการขององค์กร
 • สรุปประเด็นสำคัญและเข้าทำความเข้าใจการบริหารแบบ 5Q อย่างลึกซึ้ง
 • Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากร สร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน Commitment อำลา ความหลากหลายของกิจกรรม

            – รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่นด้วย 5Q

            – ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน (generations’ differences)

            – เราเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คน ที่เราใกล้ชิดมากที่สุด

            – Work Shop 5Q ฝึกเล่าเรื่องตามคำสั่งและการแก้ปัญหา

            – การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย 5Q

            – Work Shop เดาใจเพื่อนด้วยตัวเลข (สงครามตัวเลข)

            – Clip VDO การเข้าใจตนเอง

            – เรียนรู้การทำงานของสมอง

            – “คิดด้วยสมอง…ทำด้วยใจ”

            – การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Work Shop ใบ้คำ)

            – ความหมายที่แท้จริงของชีวิต

            – คำพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครียด)

            – WHO ARE YOU (Work Shop)

            – แบบทดสอบสัตว์สี่ทิศและความหมายของ 5Q

            – Dialogue (พูดคุยกันแบบสบาย ๆ ในกิจกรรมที่ผ่านมา)

            – คนเราแตกต่างกันอย่างไร?และเราจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจความแตกต่างนั้นได้อย่างไร?


วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ผู้บริหาร บุคคลทั่วไป
สถานที่จัดงาน

Century Park Hotel

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ภาวะผู้นำ ด้วย 5Q  (Leadership with 5Q)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมภาวะผู้นำ ด้วย 5Q, อบรม Leadership with 5Q

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด