PM-02 : Practical Knowledge Management- KM (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)

จำนวนคนดู 458 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
      
  • เพื่อเข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้
  • เพื่อเข้าใจบทบาทของผู้บริหารต่อความสำเร็จการจัดการความรู้
  • เพื่อปรับแนวคิดให้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
       

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

  • หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้
  • ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในองค์กร
  • กรณีตัวอย่าง
  • ฝึกปฏิบัติ การค้นหาความรู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร (Knowledge Audit)
  • สรุปแนวทางที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด