สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย

จำนวนคนดู 93 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุดยอดบุคลิกภาพและการบริการเพื่อการขาย
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ

ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะ ทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ การประชุม,การเสนอขาย,การทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือกว่าคนอื่น และการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรการอบรมนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Per­son­al­ity and Com­mu­ni­ca­tion for Busi­ness look) รวมทั้งการเสริมสร้างการแต่งกายให้ดูดี เหมาะสมกับตนเองและกาละเทศะ ท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับลกค้า ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความประทับใจ และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Per­son­al­ity Brand­ing) แสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ (Per­son­al­ity Leader)อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางองค์กรธุรกิจด้านการต่อยอดการขายอีกด้วย

วิทยากร
อาจารย์กาญจนา คล่องอนันต์

AJ.Thanaphat Tam­makanyakoon


เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล
3500บาท
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในจิตวิทยาของบุคคลในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการนำ และจูงใจตามสถานการณ์ ให้ผู้ตามสามารถผลิตผลงานได้เต็มศักยภาพด้วยความยินดี และได้ผลงานที่มีประสิทธิผล
เคล็ดลับในการบริหารงานบุคคลที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร?
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการนำกฎหมายแรงงาน ไปบังคับใช้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3500บาท
… เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
ึ7,500บาท
ถ้าจะเริ่มทำโครงสร้างเงินเดือน..จะมีแนวทางอย่างไร เรียนรู้การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่พร้อม Workshop – Pay Plan Design รวมถึง การกำหนดนโยบายกำกับการบริหารให้เป็นไปตามโครงสร้างค่าจ้างในแต่ละด้าน