สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมฟรี "การผลิตสื่อต้นแบบเพื่อต่อยอดการศึกษาไทย"

จำนวนคนดู 370 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงหลักการและปัญหาระหว่างการเรียนรู้ จนสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหา และนำไปใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวันได้ 

2. ผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ๔.๐ ซึ่งเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกตัว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล โดยใช้อัลกอริทึมหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ อย่างมีลำดับขั้นตอน ซึ่งเป็นแกนหลักของวิชาคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกแขนงวิชาได้ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

4. กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปจัดทำสื่อหรือกิจกรรมให้รองรับกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การนำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้และที่สำคัญต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วย 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing Science สำหรับประเทศไทย 

2. เพื่อนำทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ 

3. เพื่อช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น 

4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโครงการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing science

สำหรับประเทศไทย

2. เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า Computational thinking เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

3. เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้ และสื่อหรือกิจกรรม

4. ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนหรือกิจกรรมสำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (ตัวต้นแบบ)

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วีณา เนาวประทีป

ไอที เทคโนโลยี (เทคโนโลยีใหม่ๆ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM และ Computer Science

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สื่อต้นแบบ, การศึกษาไทย, การผลิต
Creating Database Analysis Report & PivotTable
7000บาท
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือของการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ และเรียนรู้เครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆ แบบละเอียด ดังนั้นรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาของงานได้อย่างแน่นอน
Super Advanced Technique in PowerPoint
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคต่างๆ ของการใช้งาน PowerPoint ในหลายแง่มุมเพื่อให้การ Present ของคุณแตกต่างจากผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ PowerPoint
Microsoft Excel Basic& Intermediate
6500บาท
หากคุณใช้งาน Excel อยู่แล้ว จะรู้สึกว่ายังใช้งานได้ไม่ค่อยเข้าใจซักเท่าไหร่นัก หรือใช้งาน Excel ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร คุณควรจะที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อปรับพื้นฐานการใช้งาน Excel
เรียนรู้หลักสูตร  Excel Advanced Functions
2900บาท
Promotion ลดทุกที่นั่ง ท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น (ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
Microsoft Access Basic
7000บาท
การใช้งาน MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database การ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query เพื่อดึงข้อมูลออกมา
หลักสูตร Effective Presentation by Power Point
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอ
Getting and Transforming Data with Power Query
8000บาท
โปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Filter, PivotTable, Power Pivot, Power BI ฯลฯ