สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมฟรี "การผลิตสื่อต้นแบบเพื่อต่อยอดการศึกษาไทย"

จำนวนคนดู 296 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงหลักการและปัญหาระหว่างการเรียนรู้ จนสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหา และนำไปใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวันได้ 

2. ผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ๔.๐ ซึ่งเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกตัว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล โดยใช้อัลกอริทึมหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ อย่างมีลำดับขั้นตอน ซึ่งเป็นแกนหลักของวิชาคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกแขนงวิชาได้ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

4. กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปจัดทำสื่อหรือกิจกรรมให้รองรับกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การนำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้และที่สำคัญต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วย 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing Science สำหรับประเทศไทย 

2. เพื่อนำทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ 

3. เพื่อช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น 

4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโครงการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing science

สำหรับประเทศไทย

2. เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า Computational thinking เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

3. เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้ และสื่อหรือกิจกรรม

4. ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนหรือกิจกรรมสำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (ตัวต้นแบบ)

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วีณา เนาวประทีป

ไอที เทคโนโลยี (เทคโนโลยีใหม่ๆ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM และ Computer Science

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สื่อต้นแบบ, การศึกษาไทย, การผลิต
การฝึกอบรมหุ่นยนต์  FANUC
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งาน HMI ควบคุมและสั่งงาน Inverter”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มุ่งเน้นให้ความรู้เกิดความเข้าใจด้านการใช้งานระบบ HMI และ INVERTER สำหรับบุคคลที่สนใจ
เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL
2500บาท
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)
3D Sprutcam  Robot
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม 3D Sprutcam นำไปใช้งานกับหุ่นยนต์
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
รุ่นที่ 7 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
6420บาท
คุณได้อะไรจากหลักสูตร เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการออกแบบสื่อ Presentation โดยใช้เทคนิคผสมผสานกับการนำ Infographic ซึ่งเป็น การนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปในรูปแบบข้อมูลที่เป็นภาพ เข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้ง
หลักสูตร Excel Advanced for Special Functions
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที