สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

อบรมฟรี "การผลิตสื่อต้นแบบเพื่อต่อยอดการศึกษาไทย"

จำนวนคนดู 496 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. ปัจจุบันการศึกษาของไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึงหลักการและปัญหาระหว่างการเรียนรู้ จนสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหา และนำไปใช้ในการเรียนหรือชีวิตประจำวันได้ 

2. ผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ๔.๐ ซึ่งเป็นยุคที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมทุกตัว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล โดยใช้อัลกอริทึมหรือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ อย่างมีลำดับขั้นตอน ซึ่งเป็นแกนหลักของวิชาคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกแขนงวิชาได้ 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

4. กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปจัดทำสื่อหรือกิจกรรมให้รองรับกับการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การนำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้และที่สำคัญต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วย 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing Science สำหรับประเทศไทย 

2. เพื่อนำทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ 

3. เพื่อช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้น 

4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโครงการอบรมหรือกิจกรรมต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ทำความเข้าใจกับพื้นฐานของ STEM และการเรียนการสอนหลักสูตร Computing science

สำหรับประเทศไทย

2. เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหา และสามารถสร้างแนวทางการแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า Computational thinking เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหา สื่อหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแขนงวิชาต่างๆ

3. เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้ และสื่อหรือกิจกรรม

4. ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนหรือกิจกรรมสำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน (ตัวต้นแบบ)

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์วีณา เนาวประทีป

ไอที เทคโนโลยี (เทคโนโลยีใหม่ๆ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM และ Computer Science

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สื่อต้นแบบ, การศึกษาไทย, การผลิต
พลิกโฉมการผลิตแม่พิมพ์กับเทคโนโลยี AI
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาเชิงวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์โดยเฉพาะ เรียนรู้เทคโนโลยี AI ล่าสุดในปัจจุบันที่จะเข้ามาช่วยเราในการออกแบบแม่พิมพ์และการผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงแบบครบวงจรในการทำงาน
สารพัดเทคนิควิธีลัดการใช้งานสูตร Excel ขั้นสูง
4815บาท
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่คนส่วนมากนำมาใช้ในการทำงานคำนวณต่างๆ ได้หลายด้าน โดยเฉพาะการนำสูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ ที่มีใน Excel มาประยุกต์ใช้กับงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
Getting and Transforming Data with Power Query
8000บาท
Power Query เป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน PivotTable หรือ Power Pivot หรือการสร้าง Dashboard หรือผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลจากระบบ ERP เช่น Oracle, SAP มาทำรายงานใน Excel ฯลฯ
หลักสูตร Advanced Excel for Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22, 23
3500บาท
โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI
สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่ 4
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้สนใจ Application กระบวนการ paperless เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้