สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาเรื่อง “รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม”

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาเรื่อง “รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
รับทราบการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตทำให้หลายส่วนงานต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสนองความต้องการผู้ใช้งาน ในงานเสวนา "รวมพลคนใช้มาตรฐานวิศวกรรม" นี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐานต่างๆเข้าใจบทบาทขององค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ผลิตมาตรฐานและผู้ประกาศมาตรฐาน

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • องค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ (Standards Developing Organizations : SDOsมาตรฐานแห่งชาติควรไปทิศทางใด
  • การดำเนินการของ วสท. ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน,มาตรฐาน วสท.ที่มีอยู่ และกำลังจะจัดให้มี
  • ความร่วมมือของ วสท. ในการจัดทำมาตรฐานร่วมกับสภาวิศวกร และหน่วยงานอื่น ๆ
  • การใช้มาตรฐานในงานวิศวกรรม (ปัญหาในการนำมาใช้งาน)
วิทยากร
ดูประวัติ

ศาตราภิชานพูลพร แสงบางปลา

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ประธานคณะกรรมการองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs (วสท.)


ดูประวัติ

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สภาวิศวกร


ดูประวัติ

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

คณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม (วสท.) และประธานคณะกรรมการสาขาว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: มาตรฐาน, วิศวกรรม
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
International Material Data System : IMDS
15000บาท
· เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษ
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Hou-Ren-So
3900บาท
เพื่อให้การสื่อสาร การเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้การสื่อสารไปถึงกันได้อย่างที่คาดหวังไว้เลย
หลัสูตร Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (17 ม.ค. 61) อ.ประกาศิตLeadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
3900บาท
"หัวหน้างาน" มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดีในปัจจุบัน จะเป็นคำตอบของท่านเอง
วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
3900บาท
ปูพื้นฐานและให้แนวทางที่ถูกต้องในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองหลักจากจบหลักสูตร
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
5S Audit Technique for Productivity Improvement (เทคนิคการตรวจ 5ส เพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
3,000บาท
หลักการตรวจที่ดี เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนนและการเสนอแนะข้อปรับปรุง ทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ
หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”
3900บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Six Sigma เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ Six Sigma ได้อย่างเป
On Boarding Program โปรแกรมการรับขวัญพนักงานใหม่มากกว่า...การปฐมนิเทศ
3500บาท
จากการเดินทางของกาลเวลากับการเปลี่ยนผ่านของ”คน” ในแต่ละ ยุคสมัย จึงส่งผลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในยุคปัจจุบันต้อง “เผชิญกับความท้าทาย” ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น “การสรรหา” จนถึง”การรักษา” เพราะคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแต่กลับ อยู่ไม่น