สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง "การผลิตจะเป็นอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหุ่นยนต์"

จำนวนคนดู 208 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 มีนาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 37 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.0 (Industry 4.0) เขŒามามีบทบาทสําคัญต‹อการดําเนินธุรกิจอย‹่างหลีกเลี่ยงไม่‹ได้Œ ในขณะที่ผู้Œประกอบการไทยยังขาดความรู้Œ ความเข้Œาใจ และไม่‹ทราบถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้Œรับจากการนําอุตสาหกรรม 4.0 มาใชŒ้ในองค์กร ดังนั้น การสร้ŒางความตระหนักและการรับรูŒ้ที่ถูกต้Œอง 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 จึงเปš็นสิ่งจําเปš็น เพื่อให้ŒผูŒ้ประกอบการเข้Œาใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ŒามาใชŒ้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่่อยกระดับองค์กรให้Œเปš็นดิจิทัล (Digitalization) ที่จะสามารถแข่‹งขันได้Œยุคอุตสาหกรรม 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ระบบ MRK (โมเดลในการทํางานร‹วมกันระหว่‹างคนกับหุ‹นยนต์) คืออะไร? 
  2. สถานที่ปฏิบัติงานสําหรับระบบ MRK จะมีหน้Œาตาเป็šนอย‹่างไร? 
  3. ในสภาพแวดลŒ้อมแบบไหนที่ควรนําระบบ MRK มาใช้Œ? 
  4. จะทําให้Œพนักงานมีส‹่วนร‹วมตั้งแต่‹เริ่มต้Œนวางแผนได้Œอย่‹างไร? 
  5. กรณีศึกษาจากการนําไปใชŒ้ที่ประสบความสําเร็จเป็šนอย‹่างไร?
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  1. ผู้Œบริหารระดับกลางขึ้นไป ในกลุ่‹มอุตสาหกรรมการผลิต 
  2. ผู้Œบริหารของหน‹่วยงานภาครัฐฯ 
  3. อาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษา 
  4. บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้Œเทคโนโลยีใหม่‹ๆ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง

เมืองชลบุรี | ชลบุรี

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไมเสียคาใชจาย

รัับสมัครเพียง 50 ทานเทานั้น 

แตละองคกรสงผูเขารวมไดไมเกิน 2 ทาน

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห‹งชาติ
ชื่อผู้ติดต่อ:ชุติมา
เบอร์โทรศัพท์ :02-619-5500 ต่‹อ 434

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง "การผลิตจะเป็นอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหุ่นยนต์"
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การผลิต, หุ่นยนต์
Developing Dashboard with Excel
8000บาท
หลักสูตร Developing Dashboard with Excel นี้จะสอนให้คุณรู้จักการสร้าง Dashboard โดยปูพื้นฐานตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้าง Analyze ข้อมูล การสร้าง Chart เพื่อนำเสนอใน Dashboard โดยใช้นั้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Excel
Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5029บาท
หลักสูตรนี้กล่าวถึงเทคนิคการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือสำคัญของ Excel เช่น การหาผมรวมย่อยของ Subtotals,การสรุปข้อมูลด้วย Pivot Table ฯลฯ รวมถึงการตั้งค่าความปลอดภัย เช่น การซ่อนสูตรคำนวณ,การป้องกันการแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์
เรียนรู้สูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ
3900บาท
โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้องานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรคำนวณได้ด้วยตนเ
Super Advanced Technique in PowerPoint
3500บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นสุดยอดเทคนิคต่างๆ ของการใช้งาน PowerPoint ในหลายแง่มุมเพื่อให้การ Present ของคุณแตกต่างจากผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ PowerPoint
หลักสูตร Advanced Excel for Special Macro & VBA
7800บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..
การประยุกต์ใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและตรวจสอบทุจริต หลักสูตรที่ 1  Ms.Excel for Accounting and Fraud detection (Class1)
4000บาท
หลักสูตรนี้เก็บชั่วโมง CPD วิชาอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง - สอนการประยุกต์ใช้ MS.Excel ในการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบทุจริต
Creating Database Analysis Report & PivotTable
7000บาท
ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือของการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ และเรียนรู้เครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆ แบบละเอียด ดังนั้นรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาของงานได้อย่างแน่นอน