สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง "การผลิตจะเป็นอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นหุ่นยนต์"

จำนวนคนดู 460 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.0 (Industry 4.0) เขŒามามีบทบาทสําคัญต‹อการดําเนินธุรกิจอย‹่างหลีกเลี่ยงไม่‹ได้Œ ในขณะที่ผู้Œประกอบการไทยยังขาดความรู้Œ ความเข้Œาใจ และไม่‹ทราบถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้Œรับจากการนําอุตสาหกรรม 4.0 มาใชŒ้ในองค์กร ดังนั้น การสร้ŒางความตระหนักและการรับรูŒ้ที่ถูกต้Œอง 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 จึงเปš็นสิ่งจําเปš็น เพื่อให้ŒผูŒ้ประกอบการเข้Œาใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ŒามาใชŒ้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่่อยกระดับองค์กรให้Œเปš็นดิจิทัล (Digitalization) ที่จะสามารถแข่‹งขันได้Œยุคอุตสาหกรรม 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. ระบบ MRK (โมเดลในการทํางานร‹วมกันระหว่‹างคนกับหุ‹นยนต์) คืออะไร? 
  2. สถานที่ปฏิบัติงานสําหรับระบบ MRK จะมีหน้Œาตาเป็šนอย‹่างไร? 
  3. ในสภาพแวดลŒ้อมแบบไหนที่ควรนําระบบ MRK มาใช้Œ? 
  4. จะทําให้Œพนักงานมีส‹่วนร‹วมตั้งแต่‹เริ่มต้Œนวางแผนได้Œอย่‹างไร? 
  5. กรณีศึกษาจากการนําไปใชŒ้ที่ประสบความสําเร็จเป็šนอย‹่างไร?
Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

วัตถุประสงค์เพื่อ -เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้พัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ ในการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างคอรบคลุมทุกด้าน-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานนายหน้าอสังหา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การผลิต, หุ่นยนต์
Getting and Transforming Data with Power Query
8000บาท
Power Query เป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน PivotTable หรือ Power Pivot หรือการสร้าง Dashboard หรือผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลจากระบบ ERP เช่น Oracle, SAP มาทำรายงานใน Excel ฯลฯ
หลักสูตร Excel Advanced for Pivot Table and Database Techniques
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 22, 23
3500บาท
โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI
สนุกกับคอร์สสอนสดแบบจับมือทำ Infographic บน iPad
3500บาท
ปูพื้นฐาน และ วิธีที่จำเป็นในการทำ ifographic สรุปเนื้อหามากมายมาเป็นภาพ 1 ภาพ
Sponsored
สัมมนา ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)
6900บาท
เตรียมพบกับเนื้อหาสุดเข้มข้นจากผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจตัวแทนนายหน้า มากว่า 15 ปี แบบเปิดหมดเปลือก
Advanced PivotTable & Using PowerPivot
8000บาท
หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้งาน PivotTable ในขั้นสูง เพื่อแก้ปัญหาของการทำงานที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะ และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการแก้ปัญหาของการใช้งาน PivotTable ที่จะต้องพบเป็นประจำ
หลักสูตร Advanced Excel for Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL
2500บาท
หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)