สัมมนา Online : นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Innovation & Continues improvement)

รหัสหลักสูตร: 63140

จำนวนคนดู 297 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยใช้การสร้างหลักแนวคิดของบุคคลากร เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในการทำงาน การดึงศักยภาพที่สำคัญอีกด้านหนึ่งสำหรับบุคคลากรที่จะช่วยทำให้การทำงานในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้น คือ ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆในการทำงานและการปรับปรุงงาน ที่เกิดจากการนำเอาประสบการณ์ในการทำงานที่อยู่ในตัวเองมาคิดต่อยอด คิดนอกกรอบ และทำให้เป็นไปได้ ความสามารถด้านนี้ มีประโยชน์และคุณค่าให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรทุกคน เพื่อสร้างผลงานที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นในองค์กร

ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงมุ่งออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหาดี ๆ ที่ช่วยเสริมอาวุธและให้แนวทางดี ๆ ในการดึงศักยภาพของสมอง ในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในตัวคนทำงาน เพื่อช่วยทำให้เกิดสีสันและพลังของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และแน่นอนว่าเป็นทักษะที่เราต้องให้ความสำคัญในปัจจุบัน

หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบให้รู้จักกับการคิดวิเคราะห์แก่พนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการทำงาน ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น จากการต่อยอดประสบการณ์ทำงานในปัจจุบันของบุคลากรภายในได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วย “นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

   - เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

   - เพื่อเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมในการทำงาน

   - เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการ Creative thinking ได้อย่างถูกต้อง

   - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

   - เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

   - เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. ระบบการผลิตและงานบริการ 

2. ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน 

3. การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร 

4. กระบวนการในการคิดลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 

5. ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 

6. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 

7. องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 

8. ขั้นตอนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมในการทำงาน 5 ขั้น 

9. เทคนิคสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับปรุงงานด้วย ECRS 

10. การประยุกต์ความคิดด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงงานไปใช้ในงานและพัฒนาองค์กร 

- การคิดแก้ปัญหางานอย่างสร้างสรรค์ 

- การคิดสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงงาน 

11. หลัก 5 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

12. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA 

Workshop1: Creative Team Work for improvement 

Workshop2: 1 คน 1 ไอเดีย 1 นวัตกรรม 

Workshop3: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 

                2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ Inovation Thinking ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

                4. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

                5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น 

ระยะเวลาอบรม 13.00-16.00 น. (3 ชั่วโมง)

Sponsored
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, Innovation, Continues improvement, Online, ออนไลน์