Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)

รหัสหลักสูตร: 65630

จำนวนคนดู 535 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      บทบาทหนึ่งที่พนักงานทุกคนควรมีนั่นก็คือ การมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จมาจากการปฎิบัติงานที่มีพลังมีชีวิตชีวา ตั้งใจ ขยันขันแข็ง เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงทุกองค์กรยังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานอย่างไม่ตั้งใจสร้างผลงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือต่ำกว่ามาตราฐานการทำงาน บางครั้งช่วงเวลาทำงานยังอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เฉื่อยชาไม่สนใจว่าผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างใด ไม่เคารพกติกาการอยู่ร่วมกันอีกสารพัดปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหมดไฟในการทำงาน ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้นจากจิตสำนึกของตัวพนักงานนั้นเองและจากแรงจูงใจภายนอก

     องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น Happy workplace จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การบริหารงานราบรื่น เมื่อคนในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภูมิใจเห็นคุณค่าของงาน

      การมองเห็นคุณค่าของงานและเพื่อนร่วมงาน   ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้างทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

      การได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่างๆขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรมก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวมอย่างมีความสุข การจะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคนการจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กรพนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

      จากการอบรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นส่วนงานไหน ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรประสบพบเจอก็คือ พนักงานเข้าอบรมแล้ว ช่วงแรกจะมีไฟในการทำงาน แต่หลังจากนั้นก็จะหมดไฟลงไปเรื่อยๆแล้วก็รอปีต่อไปที่จะทำการจุดไฟให้ลุกขึ้นอีกครั้ง

      ซึ่งถ้ามาดูกันแล้วจะเห็นได้ว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ 1-2 เดือน ที่ผลงานจะดีขึ้น และหลังจากนั้นจะพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะค่อยๆทรงตัวและลดลงไปในที่สุด ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เริ่มไม่เห็นความสำคัญของการฝึกอบรม

      จึงมองแค่อบรมตามกฎหมายหรือตามนโยบายของบริษัท ทั้งๆที่การฝึกอบรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่เพราะขาดความเข้าใจในการที่นำมาปรับใช้ และความต่อเนื่องในการอบรมรวมไปทั้งการเฝ้าติดตามประเมินผลหลังอบรมไม่มีการติดตามผล (ก่อนอบรม - หลังอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน) และหลังจากการฝึกอบรมแล้วกลับมาในบรรยากาศเดิมๆ มีความขัดแย้ง และปล่อยให้มันกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กร บางครั้งก็สายเกินแก้ไขทำให้สูญเสียโอกาสต่างๆ ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างน่าเสียดาย

      Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) จึงเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักถึงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและมีความสุขในการทำงาน ท้ายที่สุดก็จะส่งผลดีแก่ตัวผู้บริหารและองค์กรเอง

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อเป็นแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุขและนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีก่อให้เกิดความสุข
 2. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และร่วมทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมทั้งได้กรอบแนวความคิดต่างๆ ในการทำงาน
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและสร้างองค์กรแห่งความสุข
 4. เพื่อเกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Happy workplace องค์กรแห่งความสุข(สุนทรียะแห่งองค์กร) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 5. เพื่อเข้าใจวิถีแห่ง Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร) และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Module 1 :  นิยามความสุขในที่ทำงาน

 • ความหมายที่แท้จริงของการสร้างความสุข
 • มุมมองรอบด้าน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงชีวิตกับการทำงานอย่างลงตัว ที่ประกอบไปด้วย

            - Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

            - Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

            - Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

            - Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

            - Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

            - Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา และการทำสมาธิ

            - Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน

 • ความสุข ความทุกข์ ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร และมีผลอะไรกับชีวิต
 • ร่วมกันออกแบบกิจกรรม “ความสุขในที่ทำงานของตัวคุณ”

 Module 2  :  อะไรที่ทำให้ไปไม่ถึง ความสุข

 • งานไม่สร้างสรรค์ หรือ  คนไม่สร้างเสริม จึงไม่เกิดการสร้างสุข
 • องค์กรที่ไม่สร้างสุขเกิดจากสาเหตุอะไร
 • เทคนิคจัดการกับปัญหา และคนหมดไฟในที่ทำงาน
 • ร่วมทำกิจกรรม : หาที่มาของเหตุผลของการไม่มีความสุขในที่ทำงาน
Module 3  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงาน

 •  ความพร้อม และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย
 • ความพร้อมของจิตใจ
 • วิถีการทำงาน
 • สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อร่วมงาน หัวหน้า และลูกน้อง
 • สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • ร่วมทำกิจกิจกรรม : ผลงานที่ออกมาจากความสุขในการทำงาน
Module 4 : เพิ่มพลังกายและพลังใจ มุ่งสู่ความสุขในการทำงาน ด้วยหลักการของ 5Q (IQ EQ OQ AO UQ)

 • พัฒนาทักษะการทำงาน – ทำงานยากให้เป็นงานง่าย
 • สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน
 • เสริมสร้างแรงกาย ปลุกพลังใจ  ในการทำงาน
 • กิจกรรม : เติมเต็มความสุขในการทำงาน
 • พัฒนาทักษะชีวิต – เสริมสร้างมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
 • วิธีผ่อนคลายความเครียดในที่ทำงาน
 • ผ่อนคลายสรีระ
 • ผ่อนคลายอารมณ์
 • ผ่อนคลายการกระทำ
 • กิจกรรม : การผ่อนคลายความเครียด

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน องค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร Happy workplace องค์กรแห่งความสุข (สุนทรียะแห่งองค์กร)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมองค์กร, อบรม Happy workplace

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมาย

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน #เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบโดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์