การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (Internal Audit ISO 14001:2015)

รหัสหลักสูตร: 65693

จำนวนคนดู 1572 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (Internal Audit ISO 14001:2015)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        การตรวจประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบในเรื่อง Environmental Management System - EMS ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการตรวจประเมินภายในจึงมีความจำเป็นที่ผู้ตรวจภายในจะต้องมีทักษะการเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในของท่าน การสร้างความเชื่อมั่นในระบบและกระบวนการต่างๆไม่ว่าจากกระบวนการผลิต กระบวนการควบคุมภายใน

        หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสามารถตีความข้อกำหนดของ ISO 14001:2015เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินภายใน

     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011

     3. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2015ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค การเตรียมการในการ ตรวจประเมินภายในเพื่อใช้ในการจัดทำรายการการตรวจประเมิน ( Checklist )

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนใบร้อง ขอให้มีการแก้ไข ( CARs ) ที่แสดงถึงข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์กับผู้ถูกตรวจประเมิน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   1. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ “ System Audit

   2. ประเภทของการตรวจประเมิน

   3. มาตรฐานและการตีความข้อกำหนด ISO 14001:2015

   4. ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน

   5. หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน + Workshop

   6. การวางแผนการติดตาม (Pre-Audit Activities)

   7. การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop

   8. การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence & Finding)

   9. การเขียนรายงานความบกพร่อง (Non-Conformities Statement) + Workshop

   10. การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)

   11. การบริหารจัดการข้อบกพร่อง (CAR Management)

   12. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ

   13. สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

    - 6 ชั่วโมง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

    - การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

    - การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางตรวจประเมิน การรักษา การกำกับดูแล มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001: 2015
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (Internal Audit ISO 14001:2015)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015, อบรมInternal Audit ISO 14001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด