การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Small Group Activity)

รหัสหลักสูตร: 65712

จำนวนคนดู 2411 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Small Group Activity)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การดำเนินกิจกรรม SGA เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กรให้สามารถนำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม SGA นี้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปแบบภายในหน่วยงานของตนเอง

     แต่การจะสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งคุณภาพและการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานของกิจกรรม SGA ได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจต่อการใช้เครื่องมือและขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดีก่อน

รวมทั้งยังต้องสามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้กับพนักงานเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรม SGA ได้ด้วย รวมทั้งการดำเนินการตัดสิน ประกวด การให้รางวัลจูงใจ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักเกณฑ์และหลักการเหล่านี้ ได้รวบรวมนำมาไว้ในหลักสูตรนี้แล้ว

     การใช้กิจกรรม SGA ในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเองได้แล้วนั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้น ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดเวลาความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในระดับพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานและฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การอบรม

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย 8D

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

   6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   ● องค์ประกอบของดำเนินงาน ต้นทุน กำไร และรายได้

   ● การเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร

   ● แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

   ● ความเป็นมาและความหมายของ กิจกรรม SGA

   ● ประเภทของการทำกิจกรรม SGA

   ● ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA

   ● เรียนรู้การใช้เครื่องมือ 8D TOOLS ในการวิเคราะห์ปัญหา

   ● การดำเนินการแก้ไขป้องกันตามหลักการของ PDCA

   ● ขั้นตอนการจัดทำกลุ่ม SGA (SMALL GROUP ACTIVITY)

   ● WORKSHOP1 การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน

   ● WORKSHOP2 การรวมตัวเพื่อสร้างกลุ่ม SGA (ตั้งชื่อกลุ่ม / คัดเลือกหัวหน้า, เลขาแนะนำสมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้าหมาย)

   ● เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: หลักการทำงานเป็นทีม

   ● เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

   ● เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

   ● เทคนิคเสริมสร้างการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA: เทคนิคการเสนอผลงาน

   ● WORKSHOP3 ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่างเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)

   ● PDCA ที่อยู่ในขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม SGA

   ● ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

   ● ตัวอย่างกิจกรรม SGA

   ● WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน SGA ของผู้เข้าอบรม

   ● แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท

   2. ผู้เข้าอบรมได้สร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างเป็นระบบ

   3. ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบด้วย 8D

   4. ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   5. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

   6. ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

รูปแบบการอบรมสัมมนา

   1. การบรรยาย 30 %

   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Small Group Activity)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมารดำเนินกิจกรรม SGA, อบรม Effectiveness Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด