เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม”

รหัสหลักสูตร: 65824

จำนวนคนดู 1220 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
       ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : “วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม” 

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  

" NRCT Open House 2021 "


วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

     1. การเสวนา เรื่อง “ การวิจัยเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมไทย (Research for Future Industries of Thailand) ” ผู้ดําเนินการเสวนา นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา

ผู้ร่วมเสวนา:

             - ประเด็น “AI across Industry” โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปัญญาประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

             - ประเด็น “Intelligent Digital Fabrication กระบวนการผลิตแห่งอนาคต” โดย ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

             - ประเด็น “ทิศทาง Bio-refinery สู่การยกระดับอนาคตเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย” โดย ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             - ซักถาม ตอบข้อสงสัย

     2. การเสวนา “เล่าเรื่อง-เรื่องเล่า กว่าจะสําเร็จ Success Case”ประเด็น “Premium Agricultural & Food Products”  ผู้ดําเนินการเสวนา: ผศ.ดร.ธนัท อ้วนอ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             - ประเด็น “Premium Agricultural & Food Products”

     3. แนะนําการใช้งานระบบ NRIIS สําหรับนักวิจัย โดย คุณเอนก บํารุงกิจ ผู้อํานวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วช.

     4. การแถลง “ผลสําเร็จจากผลการวิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการยื่นขอทุน วช.” ผู้ดําเนินการเสวนา: รศ.วิรุฬห์ศรีบริรักษ์และ คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา 

ผู้ร่วมเสวนา:

             - “มังคุดหลังสวน มังคุดที่ไม่ธรรมดา” โดย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

             - “รถพยาบาลเพิ่มความปลอดภัย” โดย ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติสวทช.

             - “อุตสาหกรรมเครื่องบินความเป็นไปได้ของประเทศ” โดย รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

             - ”เปลี่ยนอ้อยเป็นไฟฟ้า” โดย ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             - “อาคารอัจฉริยะ” โดย ผศ.ดร.เทิดศักดิ์เตชะกิจขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ซักถาม ตอบข้อสงสัยต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม, NRCT Open House 2021

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด