การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน Key Performance Indicators

รหัสหลักสูตร: 65921

จำนวนคนดู 1288 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน Key Performance Indicators
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          KPIs เป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จขององค์กรว่าทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่ มีความสําคัญอย่างมากในการนําไปพัฒนาทางด้านการผลิตและการจัดการด้านต่างๆในองค์กร ในทุกๆบริษัทต่างมีการทําดัชนี เพื่อชี้วัดสิ่งที่ได้กระทํา ซึ่งนั่นก็คือพื้นฐานหลักของ KPIs นั่นเอง โดย KPIs เป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของบริษัทว่าสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วการจัดทําระบบต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ความยากอยู่ที่การที่จะนําเอาระบบไปประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรมากกว่า เพราะแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดล้อม ลักษณะงาน และวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น จุดสําคัญที่จะทําให้ระบบประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวจึงไม่ได้อยู่ที่การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาหรือการมีเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้มากกว่ากันปัญหาอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการนําเอาระบบ KPIs คือ

               • จํานวนตัวชี้วัดมากเกินไป บางองค์กรมีตัวชี้วัดหลายร้อยตัว แต่ละตําแหน่งมีตัวชี้วัดหลายสิบตัว

               • ไม่แน่ใจว่าตัวชี้วัดตัวใดสําคัญกว่าตัวอื่นๆ

               • แต่ละหน่วยงานไม่ยอมรับตัวชี้วัดผลงานของหน่วยงานอื่น

               • ไม่ทราบว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายองค์กรและตัวชี้วัดผลงานตัวอื่นอย่างไร

               • แต่ละหน่วยงานกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างอิสระ

          ดังนั้น KPIs ที่กําหนดขึ้นของตําแหน่งงานจะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์การและหน่วยงาน ซึ่ง KPIs ที่ดีจะต้องเป็นตัวเลข วัดประเมินได้ เป้าหมายที่กําหนดไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจการกําหนดดัชนีวัดผลงานหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าเพิ่มในการส่งเสริมต่อเป้าหมายและความสําเร็จขององค์กร

     2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจหลักการสามารถกําหนด KSA (Key Success Areas) และ KPIs (Key Success Indicators) ภายใต้กรอบ 4 มุมมองในระบบ Balanced Scorecard ได้

     3.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกําหนดมาตรฐานผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีมูลค่าเพิ่ม ที่ส่งเสริมความสําเร็จของหน่วยงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team)

     4.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกําหนด KPI จากงานที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมและยุติธรรมสําหรับทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม (09.00 – 16.00)


     1. ภาพรวมของการวางแผน (Corporate Planning)

     2. การกําหนด KPI ที่มีValue added คืออะไร

     3. ทบทวนเป้าหมายขององค์กร

     4. แนวคิดของระบบบริหารงานตามเป้าหมาย

     5. PI กับ KPI มีความสอดคล้องกันอย่างไร

     6. การสร้างKPI ที่สะท้อนความสําเร็จสูงสูดขององค์กร

     7. การสร้างKPI ที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ

     8. การสร้างKPI ที่ส่งเสริมกระบวนการทํางานที่สําคัญ

         Workshop1 การหาตัวชี้วัด PI เพื่อกําหนดเป็น KPI ที่สําคัญ

         Workshop2 การกําหนด KPIs ระดับบุคคลเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย

         Workshop3 การกําหนด KPIs ระดับหน่วยงานและองค์กร ให้สอดคล้องกัน

             - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ


รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยาย 40 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงาน 50%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของงาน

     2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการ KPIs ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

     3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการถ่ายถอดความรู้เพื่อนําไปพัฒนาองค์กรในอนาคต

     5. ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของการกําหนด PI และ KPI ไปใช้ได้ภายหลังการอบรม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน Key Performance Indicators
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ, Key Performance Indicators

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด