การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Individual Development Plan )

รหัสหลักสูตร: 65976

จำนวนคนดู 801 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Individual Development Plan )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

           Individual Development Plan หรือ IDP คือแผนพัฒนารายบุคคล โดยเป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายในงานซึ่งเชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การด้วย ดังนั้น IDP จึงเป็นขั้นตอนที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน หรือกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength)ของพนักงานในองค์การ หากบุคลากรในองค์การได้รับการพัฒนาโดยมี Action Plan คือ IDP ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บุคลากรนั้น ได้รับการพัฒนาทั้งความสามารถและศักยภาพ เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มสมรรถนะขององค์การนั่นเอง


วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและเทคนิคต่างๆ

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และนำไปสร้าง ออกกแบบ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


     1. ภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรในองค์การสมัยใหม่

     2. ความหมายและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP

     3. ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP

     4. ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP มีใครบ้าง

     5. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล หรือ IDP

Workshop

     6. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา และการประเมิน Gap Competency

     7. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา และรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่

     8. การจัดทำแผนฝึกอบรมและแผนพัฒนารายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

     9. การติดตามผลการพัฒนาและประเมินผล

Workshop

     10. ประเด็นควรระวังในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และการป้องกัน

     11. สรุปประเด็นการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • เจ้าหน้าที่แผนก HR หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Individual Development Plan )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนพัฒนารายบุคคล, Effective Individual Development Plan

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน