อบรมออนไลน์หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) - หลักสูตรครึ่งวัน

รหัสหลักสูตร: 66058

จำนวนคนดู 1448 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
อบรมออนไลน์หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) - หลักสูตรครึ่งวัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตและบริการปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการทำงาน ด้วยเหตุนี้การนำเอา “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการมารองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง


 

          ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี


          หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแนวคิดในการการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารการผลิต
 5. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร

     2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการสร้างกลยุทธ์ในการผลิต ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

     3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

     5. ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

 1. หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอุตสาหกรรม 4.0
 2. ปัญหาของการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต
 3. ความสําคัญของการส่งงานให้กับ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”
 4. แนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management; OM)
 5. ระบบการผลิต (Production System) และตัวชี้วัดการปฏิบัติการ
 6. การบริหารจัดการผลิตตามหลักการ 4M Management
 7. การจัดการการผลิต และแนวทางการเพิ่มผลผลิต (Production and Productivity)
 8. การจัดการด้านคุณภาพ และต้นทุน (Quality and Cost Management)
 9. การวางแผนกําลังการผลิต (Capacity Planning)
 10. การออกแบบกระบวนการทํางาน และการจัดวาง Layout
 11. ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการซ่อมบํารุง
 12. การจัดการความสูญเปล่า (7 Wastes)
 13. 5S+3TEI พื้นฐานในการจัดการโรงงานที่ดี
 14. กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตแบบมีส่วนร่วมด้วย ECRS, KAIZEN และ QCC
 15. Work shop: “เราเป็นใคร” เพื่อให้ตระหนักรู้ในการทํางานเป็นทีมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
 16. Work shop: VDO “การทํางานเป็นทีม” และ “การผลิตเต็มประสิทธิภาพ”
 17. Work shop: “การวางแผนเพื่อสร้างเป้าหมายในการผลิตร่วมกัน”
 18. แนวคิดองค์รวมในการสร้าง “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต”


รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยาย 50 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 40%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมออนไลน์หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) - หลักสูตรครึ่งวัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต, หลักสูตร Production Planning and Control, อบรม ออนไลน์, อบรม กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต, อบรม การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต