หลักสูตร เทคนิคการสร้าง กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม ( Blue Ocean Strategy Technique )

รหัสหลักสูตร: 66104

จำนวนคนดู 1309 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการสร้าง กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม  ( Blue Ocean Strategy Technique )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในบริบทของการแข่งขันในช่วงเวลา ที่ผ่านและเวลาที่ก้าวข้ามในช่วงเวลาต่อจากนี้ อุตสาหกรรม ที่มีคู่แข่งมากหน้าหลายตา และอยู่ในภาวะการแข่งขันเสรี นั้น ต่างประสบกับประเด็นการแข่งขันที่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการทำกลยุทธ์ หรือ ที่เรียกกันว่า อยู่ในน่านน้ำสีแดง (Red Ocean) ซึ่งถ้าองค์กรไม่ได้ศึกษาเชิงลึกทางด้านข้อมูล และปัจจัยต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ โดยนำข้อมูลเชิงลึก และปัจจัยต่าง ๆ ที่คู่แข่งไม่ได้นำมาใช้ นำมากำหนดกลยุทธ์ใหม่นั้น ก็ยากที่จะแข่งขันได้ และการที่จะไปกำหนดกลยุทธ์สไตล์สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นั้น ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน
คำถามชวนคิด คือ ข้อมูลทางด้านการมีภาวะการเติบโตดี และมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงนั้น เป็นตัวประกัน (Guarantee) ว่าองค์กรยังสามารถแข่งขันได้อย่างมีเสถียรภาพต่อไปในอนาคตไหม การที่มีฐานลูกค้าอยู่ในมือ มั่นใจไหมว่า ลูกค้ากลุ่มนี้ยังมีความจงรักภักดีอยู่กับองค์กรตลอดไปหรือไม่ ความมั่นใจในความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่คู่แข่งไม่สามารถเทียบขั้นได้จริงหรือไม่
          ด้วยเหตุชนวนปัจจัยนั้น ถ้าองค์กรไม่ได้มีการพัฒนานำฐานข้อมูลทางด้านลูกค้า การแข่งขัน และปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ ๆ องค์กรก็ยังคงอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเหมือนเดิม
กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) จะเป็นตัวตอบโจทย์ ที่นำพาองค์กรไปสู่ในพื้นที่ ที่ใหม่ ๆ ที่การแข่งขันที่คู่แข่งยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ นี้ เลย


วัตถุประสงค์

   1.เพื่อเกิดหลักคิดในแนวทาง Blue Ocean
   2.เพื่อทราบแนวทางในการนำข้อมูลที่มีมาดำเนินการทำ Blue Ocean Strategy
   3.เพื่อทราบแนวทางในการใช้เหตุปัจจัยที่สำคัญ มาทำ Blue Ocean Strategy
   4.เพื่อทราบแนวทางขั้นตอนในการทำ Blue Ocean Strategy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม วันแรก
ครึ่งเช้า  

   1.วิถีแนวความคิดของ Blue Ocean Strategy และพื้นฐานของกลยุทธ์ในการสร้างตลาดใหม่

        Facilitation & Workshop by Coaching  นำกระบวนการ ให้เกิดความคิดโดยการพูดคุยสนทนาและลงมือทำ Workshop และปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปสู่การกระบวนการการสร้างกลยุทธ์ Blue Ocean

          - ได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงอุปสรรคในน่านน้ำสีแดง ว่ามีผลกระทบเกิดอะไรขึ้น

          - ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในข้อมูลในส่วนของลูกค้า พร้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกว่ามีผลต่อเส้นทางสู่น่านน้ำสีครามได้อย่างไร

          - องค์ประกอบที่สำคัญแห่งความสำเร็จของการก้าวสู่น่านน้ำสีคราม

          - รูปแบบการเติบโตของกลยุทธ์การสร้างตลาดใหม่

ครึ่งบ่าย

   2.รูปแบบขั้นตอนแรกของการก้าวสู่น่านน้ำสีคราม

        Facilitation & Workshop by Coaching  นำกระบวนการ ให้เกิดความคิดโดยการพูดคุยสนทนาและลงมือทำ Workshop และปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อผลลัพธ์ในการเขียนแผนผัง และสร้างทีมงานได้

           - ได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงหลักการในการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเข้าสู่ Blue Ocean

           - เรียนรู้พื้นฐาน , ความหมายและเรียนรู้ลงมือการทำพล็อตแผนผัง Pioneer , Migrator , Setter (แผนผัง ผู้บุกเบิก ผู้อพยพ และ ผู้ตั้งถิ่นฐาน)

           - เรียนรู้จากแผงผัง Pioneer , Migrator , Setter สามารถเห็นอะไรบ้าง พร้อมสามารถกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมจากการพล็อต แผนผังที่เข้าอบรมได้ทำขึ้นมา

           - กำหนดโครงสร้างทีมงานที่เข้าโครงการน่านน้ำ Blue Ocean พร้อมกำหนดคุณสมบัติของแต่ละคน เพื่อให้เกิด Mindset ที่เข้าใจตรงกัน เพื่อการทำงานของการเข้าสู่ Blue Ocean สามารถดำเนินไปตามกระบวนการได้อย่างดี

หัวข้ออบรม วันที่สอง
ครึ่งเช้า
   1.ทำการศึกษาและทำความเข้าใจว่าปัจจุบัน ธุรกิจขององค์กรอยู่สถานะอย่างไร เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

         Facilitation & Workshop by Coaching  นำกระบวนการ ให้เกิดความคิดโดยการพูดคุยสนทนาและลงมือทำ Workshop และปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อผลลัพธ์ในการทำผืนผ้ากลยุทธ์ได้ (Blue Ocean Strategy Canvas)

            - เห็นความสำคัญของผืนผ้ากลยุทธ์ ทำให้ผู้เข้าอบรม หรือ ผู้บริหารขององค์กร เห็นอะไร และจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

            - ทำความเข้าใจปัจจัยที่สำคัญที่ใช้ในการแข่งขัน ของคู่แข่งขันที่สำคัญ และขององค์กร

            - ทำความเข้าใจระดับการนำเสนอที่ลูกค้า หรือ ผู้ซื้อจะได้รับในแต่ละปัจจัยทั้งขององค์กร และ ของคู๋แข่งที่สำคัญ

            - เรียนรู้กระบวนการการสร้างผืนผ้ากลยุทธ์ เพื่อสามารถเห็นโอกาสและการสร้างกลยุทธ์สู่ Blue Ocean

ครึ่งบ่าย

   2.สร้างโอกาสที่ไปสู่น่านน้ำ Blue Ocean

         Facilitation & Workshop by Coaching  นำกระบวนการ ให้เกิดความคิดโดยการพูดคุยสนทนาและลงมือทำ Workshop และปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อการค้นพบ Pain Point เพื่อสามารถสร้าง Customer Utility Map ( ผังประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า ) และสามารถนำไปสู่หาอุปสงค์กลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งจะได้ 3 ระดับชั้นของผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้ามาเป็นลูกค้าขององค์กร

            - ตระหนักรู้ถึง Pain Point ของลูกค้า ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ในแง่มุมต่าง ๆ

            - เรียนรู้และเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Cycle)

            - เรียนรู้และเข้าใจตัวขับเคลื่อนประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า (Customer Utility Drivers)

            - กระบวนการสร้างผังประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า

            - กระบวนการสร้างน่านน้ำ ของกลุ่มผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า 3 ระดับ

หัวข้ออบรม วันที่สาม
ครึ่งเช้า

   1.ทำการศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการไปสู่ตลาด Blue Ocean

         Facilitation & Workshop by Coaching  นำกระบวนการ ให้เกิดความคิดโดยการพูดคุยสนทนาและลงมือทำ Workshop และปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ สู่ขอบเขตและสร้างกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่

            - ตระหนักและเรียนรู้ 6 มุมมองใน Red Ocean และ Blue Ocean ต่างกันอย่างไร

            - ในมุมมองของ Blue Ocean เรียนรู้กระบวนการเพื่อกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ ไปสู่น่านน้ำสีครามได้อย่างไร

            - ทำความเข้าใจ ERRC Grid Model

            - กระบวนการการคิดกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง พร้อมทั้งการบริหารการจัดแบบต้นทุนต่ำ ด้วยกรอบดำเนินการ ERRC

ครึ่งบ่าย  

   2.เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อก้าวสู่น่านน้ำ Blue Ocean

        Facilitation & Workshop by Coaching  นำกระบวนการ ให้เกิดความคิดโดยการพูดคุยสนทนาและลงมือทำ Workshop และปฏิบัติไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ Blue Ocean Strategy และกำหนดแผนการดำเนินการ

           - กระบวนการนำเสนอเพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการก้าวสู่น่านน้ำ Blue Ocean 

           - กำหนดแนวทางในการทดสอบตลาดในรูปแบบกลยุทธ์ที่ได้เลือกแล้ว พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข หลังการทดสอบตลาด

           - กระบวนการสรุปภาพกลยุทธ์การเข้าสู่น่านน้ำ Blue Ocean สุดท้ายอันนำไปสู่ประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อองค์กร

           - วางแผนลงแผนปฏิบัติการ พร้อมกำหนดเป้าหมาย


แนวทางในการดำเนินการอบรมและ Workshop

   1.ช่วงแรกของแต่ละ Session ประมาณ 1 ชั่วโมงใช้กระบวนการอำนวยให้เกิดการตระหนักรู้โดยการให้ความรู้ประกอบการกับตั้งคำถามชวนคิด ด้วยหลักการของ Facilitation แบบวงสนทนาพูดคุยออกความเห็นกัน (Dialogue)

   2.ช่วงหลังของแต่ละ Session ประมาณ 2 ชั่วโมง workshop ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ ลงมือทำในหัวข้อของ Session นั้น ๆ แล้วนำเสนอเฉพาะกลุ่ม (กรณีเวลาเหลือ ) เพื่อให้คำชี้แนะปรับปรุงให้เกิดความเข้าใจ
3.    หลักการในการนำการสนทนาและทำ Workshop ใช้หลัก Appreciative Inquiry & จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดกระแสของความคิดราบรื่น (Flow) ตลอดกระบวนการ


**จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ควรเกิน 25-30 คน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ระดับ ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสร้าง กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม ( Blue Ocean Strategy Technique )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสร้าง กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม, Blue Ocean Strategy Technique

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด