หลักสูตร การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ Individual Development Plan Competency Assessment (หลักสูตร 1 วัน)

รหัสหลักสูตร: 66126

จำนวนคนดู 1242 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ Individual Development Plan Competency Assessment (หลักสูตร 1 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

           โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

           สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม

- สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเป็น ASSESSOR ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการค้นหาความสามารถตามศักยภาพรายบุคคล

     2. เพื่อฝึกทักษะความสามารถในการเป็น ASSESSOR ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการขององค์กรและมีความสอดคล้องกับ COMPETENCY ของตำแหน่งงาน

     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากร และวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาทักษะการ    

         ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ได้ตรงตามที่ต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน

     4. เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการทดสอบ และวิธีการวิเคราะห์ทุกเครื่องมือ จากโปรแกรม Microsoft Excel Assessment โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร  และผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สามารถนำความรู้จาก

         การสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัยให้เหมาะสมกับองค์กร

     5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทาง การวัดผลประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นในการประเมินผลที่มีคุณภาพสำหรับการวางแผนและการพัฒนาบุคลากร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

ประเด็นการสัมมนา

   1. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นการเป็น ASSESSOR ให้ประสบความสำเร็จกับการประเมินความสามารถ Sales Competency

   2. วิธีการให้เกณฑ์คะแนนความสามารถอย่างเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำหนด

   3. การจัดหมวดความรู้ ความสามารถสำหรับการประเมินผล (Competency Allocation)

          • หมวดความรู้และทักษะ (CAN DO)

          • หมวดทัศนคติและการทำงาน (WILL DO)

          • หมวดบุคลิกภาพ (WILL FIT)

   4. ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้วยแบบทดสอบ จากโปรแกรม Microsoft Excel Assessment       

Workshop 1 :  แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Assessment)

*** ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาบุคลิกภาพ 8 ด้าน คือ

          • การเป็นช้างเท้าหน้า (Dominance)

          • การกล้ายืนหยัดเรียกร้อง (Assertiveness)

          • การต้องการความสำเร็จ (Achievement)

          • การต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy)

          • การต้องการเป็นที่ยอมรับ (Affiliation)

          • ความสุขุมใจเย็น (Calm)

          • ความคิดริเริ่ม (Initiative)

          • การควบคุมตนเอง (Self-Confidence)

*** คำจำกัดความหมายของบุคลิกภาพ 8 ด้าน

*** การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับการฝึกอบรม-สัมมนา

Workshop 2 :  แบบทดสอบภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)

*** ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาภาวะผู้นำ 7 ด้าน คือ

           • ภาวะผู้นำ (Leadership)

           • การสอนและแนะนำ (Coaching)

           • การสื่อสารการสื่อความ (Communication)

           • การนำเสนอ (Presentation)

           • การวางแผนการจัดการ (Planning/Organizing)

           • การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)

           • การตรวจสอบทบทวน (Monitor/Review)

*** คำจำกัดความหมายของภาวะผู้นำ 7 ด้าน

*** การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับกับการฝึกอบรม-สัมมนา

Workshop 3 :  แบบทดสอบทักษะการบริการและการขาย (Service and Selling Assessment) เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับทุกตำแหน่งงานที่ให้บริการ

*** ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาการบริการและการขาย 7 ด้าน คือ

           • ทักษะการสื่อสาร (Communication)

           • ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)

           • ความเป็นมิตร (Friendliness)

           • ความมั่นใจในตนเอง (Confidence)

           • การโน้มน้าวจูงใจและหว่านล้อม (Persuasiveness)

           • ทักษะการขายการบริการ (Service and Selling Skills)

           • ความรู้เกี่ยวกับงานหรือความรับผิดชอบ (Product Knowledge)

*** คำจำกัดความหมายของภาวะผู้นำ 7 ด้าน

*** การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับกับการฝึกอบรม-สัมมนา

Workshop 4 :  แบบทดสอบการทำงานเป็นทีม (Teamwork Assessment)

*** ฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์ผลจากโปรแกรม Microsoft Excel จากการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 5 ด้าน คือ

            • การมีส่วนร่วมในภาวะผู้นำของทีม (Share Leadership)

            • ทักษะการทำงานเป็นทีม/กลุ่ม (Group Work Skills)

            • การสร้างบรรยากาศ (Team Climate)

            • ความเหนียวแน่นของการรวมกลุ่ม (Cohesiveness)

            • การมีส่วนร่วมของสมาชิก (Contribution)

*** คำจำกัดความหมายของการพัฒนาการทำงานเป็นทีม 5 ด้าน

*** การแปลผลและการวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมกับการฝึกอบรม-สัมมนา

   5. การนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในลักษณะต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในด้านความรู้ ทักษะ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติขององค์กร 

   6. ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลและแนวทางแก้ไข

   7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา  

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
        - การบรรยาย     - กิจกรรม และเกม      - การแสดงออก
        - กลุ่มสัมพันธ์    - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ Individual Development Plan Competency Assessment (หลักสูตร 1 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การค้นหาความสามารถ ตามศักยภาพรายบุคคล, Individual Development Plan Competency

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า