เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ( Efficiency and Productivity Improvement by PDCA )

รหัสหลักสูตร: 66227

จำนวนคนดู 1052 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA  ( Efficiency and Productivity Improvement by PDCA )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การบริหารจัดการในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยการได้อย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการทั้งภาคการผลิตและบริการ ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง ปัญหาที่บุคคลากรส่วนใหญ่ต้องพบเจอในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้ที่จะส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น หากองค์กรใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย PDCA ให้กับบุคคลากรภายในแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการดำเนินการ ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงาน  การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย

    หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับบุคคลากรในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

   2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

   3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้หลักการ PDCA ได้อย่างถูกต้อง

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

   6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

   7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในปัจจุบัน

   2. ทำไมทุกองค์กรต้องแข่งขันในการปรับปรุงงาน?

   3. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

   4. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

   5. การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการทำงาน

   6. หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่านแนวคิด PDCA

         6.1 เรียนรู้หลักการระดมสมอง

         6.2 PLAN : หลักการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน

                              - การใช้ข้อมูลในการวางแผนงาน

                              - การใช้ Gantt chart เพื่อการวางแผนที่สมบูรณ์

          6.3 DO : หลักการลงมือทำ การแบ่งหน้าที่ และติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

          6.4 CHECK :  หลักการตรวจสอบผล และการแก้ไขหากไม่ได้ตามเป้าหมาย

                              - เครื่องมือในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน

                                    *การใช้แผนภูมิความเชื่อมโยง (Relation Diagram)

                                    *การใช้ผังต้นไม้ในการกำหนดกลยุทธ์ (Tree Diagram)

          6.5 ACTION : การประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้น

   7. การทำงานเป็นทีมด้วยหลักการ PDCA ที่ประสบผลสำเร็จ

Workshop1: Team Work for improvement
Workshop2: ทำงานให้ไวและได้คุณภาพผ่านการทำงานเป็นทีม

Workshop3: พลังงานแห่งการประยุกต์ใช้ PDCA ในการปรับปรุงงาน

   8. ทำไมต้องมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

          1.1.ระบบการผลิตและงานบริการ

          1.2.ต้นทุน กำไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

          1.3.การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

          1.4.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

   9. PDCA สำคัญอย่างไรและนำไปใช้ได้อย่างไร

   10. เรียนรู้การใช้หลักการ PDCA ผ่านกิจกรรมกลุ่ม

รูปแบบการสัมมนา

   1. การบรรยาย             50 %

   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    40%

   3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์    10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

   2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

   4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - หัวหน้างาน บุคคลากรภายใน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ( Efficiency and Productivity Improvement by PDCA )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA, Efficiency and Productivity Improvement by PDCA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด