หลักสูตร สุดยอดเทคนิคทักษะการสอน OJT (On the Job Training for Situation & WI) Class Room

รหัสหลักสูตร: 66347

จำนวนคนดู 2205 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคทักษะการสอน OJT  (On the Job Training for Situation & WI) Class Room
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลักการ แนวคิด เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหาของการสอน รูปแบบการสอนพร้อมเทคนิคต่างๆ ให้ตรงกับวิธีการปฏิบัติงาน ณ จุดปฏิบัติงาน ได้หลากหลายตามสถานการณ์
   3. เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ณ. จุดปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมและวัดผลการสอน การเรียนรู้ พร้อมการลงมือปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม
   1.  การเตรียมความพร้อมของผู้สอนงานสู่การสอน ณ จุดปฏิบัติการ
             -  คำจำกัดความ Teaching, Training, Coaching, Counseling, Mentoring
             -  การเรียนรู้และเข้าใจการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
             -  การทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้เรียน
             -  การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
             -  การเตรียมและการออกแบบห้องเรียน
             -  การจัดเตรียมอุปกรณ์การสอน
             -  การเตรียมตัวของผู้สอน
             -  การบริหารเวลาการสอน
             -  ความพร้อมด้านบุคลิกภาพของผู้สอน

   2.  Re-Skill ทักษะการเป็นผู้สอนงานให้ตรงกับวิธีการสอนแบบ Situation & WI On the Job Training
             -  ทักษะการสร้างสัมพันธ์และความไว้วางใจ (Build Rapport & Build Trust)
             -  ทักษะการฟังแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Listening)
             -  ทักษะการใช้คำถามแบบ 5W-1H (5W-1H Questioning)
             -  ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
             -  ทักษะการให้คำแนะนำ ปรึกษา และชี้แนะ (Counseling)

WORKSHOP : ทำประเมินผลทักษะรายบุคคลด้วยการทำแบบทดสอบศักยภาพภาวะผู้นำ (Leadership Assessment)  7 ด้าน และวิเคราะห์จุดเด่น จุดปรับปรุงของตนเองก่อนลงมือการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน

                2.1.  ภาวะผู้นำ (Leadership)
                2.2.  การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
                2.3.  ทักษะการสื่อสาร (Communication)
                2.4.  ทักษะการนำเสนอ (Presenting)
                2.5.  การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)
                2.6.  การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
                2.7.  ทักษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

   3.  การออกแบบการสอนงานแบบง่ายๆ สำหรับการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
              -  การวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสำหรับการสอนในแต่ละครั้ง
              -  การจัดเตรียมความพร้อมและวิธีการสอนในแต่ละช่วง
              -  การสรุปประเด็นต่างๆ ให้ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบเนื้อหา และการเลือกเทคนิคการสอน ให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ การวัดผลได้ตรงตามเป้าหมาย ตาม Re-Skill ทักษะการเป็นผู้สอนงานให้ตรงกับวิธีการสอนแบบ Situation & WI On the Job Training

   4.  เทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ณ จุดปฏิบัติงาน
              -  การสอนเชิงหลักการหรือภาคทฤษฎี (Lecture)
              -  การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (Demonstration/Workshop/Role Play)
              -  การจัดกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
              -  การใช้กรณีศึกษา (Case Study)

WORKSHOP : ฝึกทักษะการสอนงานและกิจกรรมแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับการนำไปใช้งานจริง ณ จุดปฏิบัติงาน

   5.  Re-Skill เทคนิคการสอนงานแบบ Situation & WI On the Job Training    
              -  การใช้คำสำคัญจากแนวความคิด (Key Word Card)
              -  การใช้อุปกรณ์การเรียนรู้จริง (Training Tools & Visuals)
              -  การเรื่องเล่าให้เห็นภาพ (Story Telling)
              -  การใช้บทสนทนา (Conversation)
              -  การใช้รูปภาพสร้างแง่คิด (Coaching Card)

   6.  ข้อพึ่งระวังและควรปฏิบัติ ขณะการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
              -  ต้องเอื้ออำนวยให้การสอนงานสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
              -  เป็นสถานการณ์จริงและบุคลากรกำลังปฏิบัติงานอยู่
              -  เป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
              -  ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอนจากของตัวเอง (Tacit Knowledge) แปลงเป็นเนื้อหาและแนวทางการสอนงาน (Explicit Knowledge)

              -  Q&A แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติระหว่างการอบรม-สัมมนา    

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
              -  การบรรยาย  
              -  กิจกรรม และเกม       
              -  การแสดงออก
              -  กลุ่มสัมพันธ์    
              -  การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างานทุกระดับ / หัวหน้าทีม
  • ผู้สอนงาน OJT
  • พี่เลี้ยงพนักงานใหม่ที่ต้องสอนงาน      
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สุดยอดเทคนิคทักษะการสอน OJT (On the Job Training for Situation & WI) Class Room
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน On The Job Training, Situation & WI On the Job Training, หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน OJT, อบรม OJT, อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน, อบรม เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด