แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for HR)

รหัสหลักสูตร: 66858

จำนวนคนดู 295 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR   ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ  (Personal Data Protection Guideline for HR)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 67 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 67 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด “การห้าม” เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ “อย่างไร” เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้สมัครงาน


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของนายจ้าง / HR เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

4. นายจ้าง / HR สามารถจัดทำนโยบาย และกำหนดกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (Personal Information) ให้สอดคล้องกับกฎหมายได้หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    •ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    •ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

    •สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

    •หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

    •ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

    •มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

    •ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา – โทษทางปกครอง

3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่ HR ต้องดำเนินการ

4. แนวทางการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ

    •แนวปฏิบัติการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing

     Activities)

    •หนังสือให้ความยินยอม (Privacy Consent Form)

    •หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice Form)

    •ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement)

    •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)

    •หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

    •หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)

5. แนวปฏิบัติ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของฝ่าย HR (PDPA Guideline for HR Department)

    •นายจ้างและฝ่าย HR มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง?

    •แนวปฏิบัติของนายจ้างในการ เก็บ – ใช้- เปิดเผย ข้อมูลของพนักงาน

    •แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการสรรหาและรับสมัครงาน

    •แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการจ้างงานหรือสถานะเป็นพนักงาน เช่น การประมวลผลข้อมูลประวัติพนักงาน การประเมินผลงาน การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การสอบข้อเท็จ          จริงและการลงโทษวินัย ฯลฯ

    •แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายหลังการเลิกสัญญาจ้าง

    •แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลอ่อนไหวของพนักงาน เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ

    •การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / สัญญาจ้าง / ใบสมัครงาน

    •แนวปฏิบัติในการโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปต่างประเทศ

6. แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact

      Assessment) และการประเมินความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

7. สารพันปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA ของงาน HR พร้อมแนวทางแก้ไข อาทิ

    •การขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างและผู้สมัครงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร?

    •กรณีไม่รับผู้สมัครงานเข้าทำงาน จะต้องทำอย่างไร ? กับข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้แจ้งไว้

    •การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างให้หัวหน้างานเห็น ผิดกฎหมายหรือไม่ ? ต้องทำอย่างไร

    •การประเมินผลการทำงาน เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ จะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่สอบถาม

      มาได้หรือไม่?

    • HR โทรถามข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานเขียนไว้ได้หรือไม่ หรือต้องขอความยินยอมก่อน

       Workshop / กิจกรรม

    •ร่างหนังสือให้ความยินยอม (Consent From) และหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice Form)

    •ร่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) เพื่อบริหารจัดการคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

    •คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)


วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
นายจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for HR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA ของงาน HR พร้อม, หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผ, ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่ HR ต้องด, กรณีไม่รับผู้สมัครงานเข้าทำงาน จะต้องทำอย่างไร ?, DPIA (Data Protection Impact Assessment

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด