สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ปัจจุบันมาใช้สร้างวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยใช้พลาสติกนำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์เพื่อสร้างวงจรหรือเป็นฐานรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันมีผลทำให้เกิดกระบวนการใหม่ในการประกอบอุปกรณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการประยุกต์ใช้งานได้เพิ่มเติมหรือใหม่ไปจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้จะทำให้การผลิตวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีราคาถูกลง ไม่ต้องใช้เครื่องมือและห้องสะอาด (Cleanroom) ราคาแพง ประเทศที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน ยุโรป ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญและลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ชนิดนี้ ประเทศไทยเองก็มีความหวังที่จะขยับตัวเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือ มีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง จากผลการสำรวจความตระหนักของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรมใหม่นี้ ได้พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการวิจัยที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่พอสมควร และสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกและอุตสาหกรรมการพิมพ์ก็ให้ความสนใจและต้องการร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์นั้นต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วัสดุศาสตร์ โพลิเมอร์ นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีการพิมพ์ วิศวกรรมพื้นผิว เป็นต้น ดังนั้นในการทำวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรม (R&D&E) เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ จึงต้องอาศัยการทำงานแบบร่วมมือกันและบูรณาการกันในการสร้างงานวิจัยและต้นแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

          อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์เป็นความหวังของการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการพิมพ์หมึกหรือพลาสติกนำไฟฟ้าลงบนลายวงจรด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset) หรือแบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) การสร้างชิปวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่นี้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์การใช้งานแบบใหม่ๆ ที่ชิปอิเล็กทรอนิกส์แบบ CMOS ไม่สามารถทำได้ เช่น RFID ที่มีราคาถูกสามารถใช้แล้วทิ้งได้ จอภาพแบบใหม่ที่สามารถโค้งงอหรือม้วนได้ เซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถพิมพ์ลงบนหลังคาหรือผนังได้โดยตรง

         สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้พัฒนา “หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET)” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ การประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ที่นับวันจะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ในอนาคต

วันที่จัดงาน
อบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

 1. ความรู้พื้นฐาน หลักการ และความน่าสนใจของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 2. แนวโน้มและโอกาสทางการตลาดจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 3. เทคโนโลยีการพิมพ์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 4. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
 5. ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 6. กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Showcase) ที่ใช้งานจริง
 7. มุมมองทางธุรกิจต่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 8. การเสวนาประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
 9. การศึกษาดูงานและอบรมพื้นฐานทางทฤษฎี โดยศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
 10. ฝึกปฏิบัติ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

หมายเหตุ:

 • สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร
ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
 1. นักลงทุน/ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 2. นักเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 3. หน่วยงานเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 4. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบอาคาร นักออกแบบโฆษณา
 5. ผู้ประกอบการของเล่น ของที่ระลึก ที่สนใจการสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ
 6. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ทั้งในเชิงธุรกิจและสันทนาการ
สถานที่จัดงาน
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 15.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


หมายเหตุ:

 • กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการ คิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ดูข้อมูลเว็บต้นฉบับ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/pet2017-1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันวิทยาการ สวทช.
ชื่อผู้ติดต่อ:นิพัฒน์ เอี่ยมสมบูรณ์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :026448150 ต่อ 81891

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ (Printed Electronics Technology: PET) รุ่นที่ 2
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


6000บาท
ในการออกแบบ Infographic ผ่านสื่อ Presentation โดยทดลองทำ Workshop และ ยังได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในโปรแกรมนำเสนอ สร้างสรรค์ Presentation
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ค. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3500บาท
หลักสูตรนี้จะได้อธิบายหลักการต่างๆ ของการ Present ให้ดูดีแบบมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่แนวคิดของการออกแบบถูกต้อง เทคนิคต่างๆ ในการสร้าง Effect การทำ Multimedia Presentation ฯลฯ
3900บาท
หลักสูตร PowerPoint Advanced for Presentation หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ คนที่ใช้ PowerPoint ทั้งมือใหม่และมือเก่า ที่ยังถนัดใช้งาน PowerPoint เพียงแค่ “คัดลอกแล้ววาง” หรือ “ใช้มือมากกว่าเครื่องมือ” ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน PowerPoint อย่างถูกวิธี (
3900บาท
ก้าวสู่...MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสู
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กลับมาครั้งนี้ไฉไลกว่าเดิม กับการรวมตัวของสุดยอดสัมมนา 2 หัวข้อ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้แบบคุ้มค่าสุดๆ
4500บาท
“หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสาร จะทำอย่างไรให้การจัดเก็บเอกสารมีต้นทุนต่ำสุด” เรียนรู้เคล็ดไม่ลับ จากผู้เขียนหนังสือ “พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable +PivotChart ใน MS-Excel ฉบับเข้าใจง่าย” (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) โดย “อ.สุเทพ โลหณุต” จะมาเปิด
4500บาท
การให้บริการ Internet นั้น สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องที่ให้บริการ (Server) โดยไม่ว่าจะเป็นบริการใดก็ตาม ดังนั้น การให้บริการต่างๆ จําเป็นต้องมี Server และจะต้องทําการติดตั้งให้ถูกต้องสําหรับในการใช้งาน