หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ

รหัสหลักสูตร: 66573

จำนวนคนดู 1290 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ
รอบที่

1

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Class Room ***

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันปัญหาด้านการแข่งขันทางธุรกิจอย่างนับว่ามีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทำให้หลายองค์กรอาจละเลยที่จะให้ความสำคัญด้านกฎหมายแรงงานเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายแรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
     หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยาบุคคลควรเข้าใจ มุ่งเน้นสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายแรงงานที่สำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง Update กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด เพื่อให้ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ เพื่อช่วยให้องค์กรลดความขัดแย้งภายในองค์กร และเพื่อลดความศูนย์ที่อาจเกิดจากการละเมิดกฎหมายแรงงานได้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายแรงงานที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธรุกิจ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวทาง และวิธีการไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม

Part : 1 กฎหมายแรงงานปัจจุบัน
   1.  แบบทดสอบก่อนเรียน (ถ้ามี)
   2.  บทบาทของนายจ้างและลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
   3.  ขั้นตอนการทำสัญญาการจ้างงานและการทดลองงาน
   4.  หลักการคํ้าประกันการทำงาน
   5.  การจ้างแรงงานหญิงและการจ้างแรงงานเด็ก
   6.  ประเภทของเวลาทำงานและวันลา และรูปแบบการจ่ายค่าจ้าง
   7.  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
   8.  ระเบียบวินัยและการลงโทษทางวินัย
   9.  หลักการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
   10.  หลักการเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยปกติ ค่าชดเชยพิเศษ
Part : 2 Update พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562
   1.  กรณีไม่คืนเงินหลักประกันและกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง
   2.  กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง
   3.  สิทธิการลาเพื่อกิจธุระจำเป็น และสิทธิการลาเพื่อคลอดบุตร
   4.  การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาประเภทต่างๆ และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
   5.  กรณีหยุดกิจการบางส่วน หรือชั่วคราว หรือทั้งหมด และการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง
   6.  กรณีย้ายสถานประกอบกิจการไปแห่งใหม่
   7.  การประกาศ กำหนดเวลาการทำงานในแต่ละวัน
   8.  กรณีศึกษา คดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
Part : 3 พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการทำงานในปัจจุบัน
   1.  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
   2.  พ.ร.บ. ประกันสังคม
   3.  พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน
   4.  แบบทดสอบหลังเรียน (ถ้ามี)
   5.  สรุป / ถาม-ตอบ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -  การบรรยาย  30
   -  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60%
   -  กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
ดูประวัติ

กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การบริการ)

วิทยากรและที่ปรึกษาพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  เจ้าของ / ผู้บริหาร
-  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
-  พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้ และนักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารควรรู้, นักบริหารทรัพยากรบุคคลควรเข้าใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด