หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้-บังคับคดี วันที่ 21 ตุลาคม 2560 - พิเศษ มา 4 จ่าย 3 เท่านั้น !!!

รหัสหลักสูตร: 45619

จำนวนคนดู 1228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล


เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรง จึงทำให้เจ้าของกิจการขายสินค้าและบริการถูกหลอกถูกโกงจากลูกค้า ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครดิต อันสืบเนื่องมาจากว่าผู้ขายสินค้าหรือบริการขาดความเข้าใจในการปล่อยสินเชื่อ หรือปล่อยสินเชื่อโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ก่อให้เกิดหนี้เสีย ทำให้สถานภาพทางการเงินของบริษัทย่ำแย่ และต้องปิดกิจการในที่สุด

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายบัญชี นักทวงหนี้ หรือฝ่ายบริหารบัญชีลูกหนี้ หรือเจ้าของ

กิจการ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการของท่านได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

โปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3

หัวข้ออบรมสัมมนา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

      1. ต้องมีมูลหนี้จึงจะทวงหนี้ได้

      2. จดหมายทวงหนี้

      3. การทำหนังสือรับสภาพหนี้

      4. เหตุที่ทำให้หนี้ระงับตามกฎหมาย

      5. การโอนสิทธิเรียกร้อง

      6. บังคับชำระหนี้ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องให้ศาลบังคับคดีชำระหนี้

      7. การใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้ ในกรณีไม่ยอมฟ้องลูกหนี้ของตัวเอง

      8. การเพิกถอนการฉ้อฉล

ประมวลกฎหมายอาญา

      1. การดำเนินคดีโกงเจ้าหนี้

      2. การดำเนินคดีตามกฎหมายกับหุ้นส่วนบริษัทที่มีบทลงโทษทางอาญา ในกรณีกรรมการหรือหุ้นส่วนยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนี

      3. การขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ

      4. การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

      5. การฟ้องบุคคลธรรมดาล้มละลาย

      6. การฟ้องนิติบุคคลล้มละลาย

Break (เช้า)

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

      1. การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

      2. การติดต่อกับบุคคลอื่น

      3. ข้ออฏิบัติในการทวงหนี้กับลูกหนี้

      4. การขอรับชำระหนี้

      5. การข่มขู่ ดูหมิ่น เปิดเผย เกี่ยวกับความเป็นหนี้

      6. การแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในการทวงหนี้

      7. การกระทำที่ไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้

      8. เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้

 (พักกลางวัน)

 เทคนิคการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2. บัญชีเงินฝาก

3. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

4. หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ / หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์

5. สิทธิเรียกร้อง

6. อื่นๆ

Break (บ่าย)

กฎหมายภาคบังคับคดี

1. การโอนสิทธิหรือรับช่วงสิทธิตามคำพิพากษา

2. การส่งคำบังคับ

3. การคุ้มครองระหว่างรอครบกำหนดตามคำบังคับ

4. วิธีการดำเนินการกรณีทรัพย์ที่ขอยึดมีชื่อบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ

5. วิธีการยึดทรัพย์

6. มาตรการคุ้มครองระหว่างยึดทรัพย์

7. การแจ้งการยึด

8. การขอกันส่วน

9. การร้องขัดทรัพย์

10. กำหนดเวลายื่นคำร้องขัดทรัพย์

11. กรณีของสดของเสียได้

12. การบังคับคดีแก่ผู้ร้องขัดทรัพย์

13. การขอเฉลี่ยทรัพย์

14. วิธีดำเนินการกรณีผู้ร้องบังคับคดีหลายคน

15. การโอนการบังคับคดี

16. การขายทอดตลาด

17. การร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากราคาต่ำ

18. การจำหน่ายทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่กระทำได้โดยยาก

19. การบังคับตามสัญญาค้ำประกันในศาล

20. วิธีการในการบังคับคดี

21. การไต่สวนทรัพย์สินของลูกหนี้

22. ศาลที่มีอำนาจพิจารณาเกี่ยวกับการบังคับคดีแทน

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม / สิ้นสุดการฝึกอบรมต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายการทวงหนี้,บังคับคดี, เทคนิคการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้, วิธีการยึดทรัพย์, hrdzenter, กฎหมายภาคบังคับคดี, กฎหมายทวงหนี้,อาจารย์เดชา,hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด