การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

จำนวนคนดู 78 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร แน่นอนว่าจะต้องมีการจัดหาอะไหล่ (Spare Part) เพื่อเตรียมเก็บไว้ และการจัดซื้อฉุกเฉินเมื่อเครื่องเสีย รวมไปถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งหากวางแผนดำเนินการร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น การมีอะไหล่ไม่เพียงพอ การซื้ออะไหล่/จ้างที่มีราคาสูงอันเนื่องมาจากขาดการวางแผนการสั่งซื้อหรือความเร่งด่วนในการซ่อม และการทุจริต

 ถ้าหากนักจัดซื้อที่รับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงนี้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอันประกอบไปด้วย การจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ การบริหารอะไหล่คงคลัง วงรอบการสั่งซื้อ รวมถึงการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำงานซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถยกระดับขึ้นมารับผิดชอบงานในส่วนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนได้ด้วยประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนเทคนิคการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์อย่างโชกโชน

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเอกสารประกอบ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 -ความรู้พื้นฐานงานซ่อมบำรุง (Basic Concept in Maintenance Work)

 -การจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง (Purchasing in Spare Part)

 -ข้อมูลที่จำเป็นในการขอ/สั่งซื้อ (Basic requirement/Specification)

 -การทำสัญญายืนราคาอะไหล่ (Spare Part Price Agreement/ Consignment)

 -การบริหารอะไหล่คงคลังเบื้องต้น (Spare Part Management)

 -การวางแผนการสั่งซื้อ (Material Requirement Planning – MRP)

 -การจ้างงานซ่อมบำรุง (Purchasing in Maintenance Service)

 -กระบวนการงานซ่อมบำรุง /ใบสั่งซ่อม (Work Order)

 -ประเภทของงานซ่อมบำรุง

 -การทำสัญญางานซ่อมบำรุง (Service Agreement)

  -โปรแกรมสำหรับระบบงานจัดซื้อในงานซ่อมบำรุง (Purchasing Software in Maintenance Work)

  -กรณีศึกษาการทุจริตของงานซ่อมบำรุง (Maverick Buying Case Study in Maintenance Work)

 


วิทยากร
วิทยากร

อาจารย์ศุภโชค โชตสถิตกุล

 B.Sci, Physics (Chulalongkorn Univarsity)

-Procurement Manager (Helix Co.,Ltd) -Procurement Manager (Ananda PLC) -Asst. Purchasing Manager (Cargill Meats (Thailand) Co.,Ltd) -Senior Procurement (Seagate Technology (Thailand) Co.,Ltd) -Purchasing and Sourcing Engineer (SW&SONS Co.,Ltd (PCS Machine group))

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมนา, จัดซื้อ, หัวหน้าลูกน้อง
หลักสูตร 9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย (9 Techniques to Increase Sales)
4600บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น..
เทคนิคและเครื่องมือการทำ Digital Marketing
5500บาท
ยุคที่มนุษย์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิต สภาพสังคมและธุรกิจเปลี่ยนแปลง
การขายอย่างมืออาชีพเพิ่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย
3800บาท
การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย คือ บุคคลสำคัญ ผู้ซึ่งสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจ นำความสำเร็จมาสู่ท่าน เตรียมพร้อม และพัฒนา เพิ่มกลยุทธ์ สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน อ.นทษร
3900บาท
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพการทำงาน ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ บุคลากรในองค์กร นั่นก็คือ พนักงาน โดยส่
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
3900บาท
เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า
3500บาท
เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม
หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ อ.ประเสริฐ
3900บาท
หลักสูตร SALESMAN TO BUSINESS นักขายสายพันธุ์ใหม่ วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการจะเป็นนักขายที่มีความเชี่ยวชาญจะต้องเรียนรู้แนวทางการขายทั้ง B2B และ B2C เพื่อที่จะสามารถปรับเป
หลักสูตร Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 15 ส.ค. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..