สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนา Big Data กับ Thailand 4.0

จำนวนคนดู 379 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนา Big Data กับ Thailand 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมทำให้ก่อเกิดข้อมูลขึ้นอย่างมหาศาล จนบางครั้งเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไว้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก การเสวนาครั้งนี้จะชี้ให้เห็นว่า ความจริงและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นอย่างไร ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง นโยบายของรัฐบาล ต่อข้อมูลขนาดใหญ่เป็นอย่างไร
วิทยากร
ดูประวัติ

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

สำหรับองค์กร (เทคโนโลยี)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ด้านการแพทย์)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

นายไชยเจริญ อติแพทย์

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

นายศรายุทธ ฉายสุริยะ

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)


ดูประวัติ

ดร.พิศาล จอโภชาอุดม

อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

ประธานคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Big Data, Thailand 4.0
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา Fire pump ตามมาตรฐานสากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เจาะลึกมากขึ้นด้วยด้วยประสบการณ์ของวิทยากร รวมทั้งกรณีศึกษาจากหน้างานจริงที่หลากหลาย
เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Just In Time
3800บาท
ในยุคธุรกิจการแข่งขันสูง ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อผลกำไรสูงสุดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตที่สูง จากการจัดเก็บ การผลิตที่สูญเปล่า การส่งมอบที่ล่าช้า ไม่ตรงตามเ
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
3900บาท
เข้าใจถึงวิธีการทำงานเชิงรุก และมีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก สามารถดึงศักยภาพภายในตัวออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
ไคเซ็นเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
2,800บาท
Kaizen เป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น(Improvement) หากขาดซึ่งแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่เดิมก็จะค่อยๆ ลดลง
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์ เชิงพฤติกรรมและเชิงสมรรถนะ
3800บาท
องค์กรชั้นนำทั้งหลายที่เลือกนำเอาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ Competency มาใช้่กับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานและลดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์เช่นปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่และช่วยหืทำงานได้ผลตามเป้าหมาย ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีขึ้น เ
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
Sale for Non Sale (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
3900บาท
ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ สำหรับผู้ทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย