7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( QC 7 Tools for Successful )

รหัสหลักสูตร: 65793

จำนวนคนดู 2380 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( QC 7 Tools for Successful )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” ที่ดีต่อการทำงานเพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

          การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ  Root cause และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ Corrective action และ preventive action เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle),Why Why analysis, New QC 7Tools และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้องถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน

          ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 Tools แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
 2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
 3. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QC Story อย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

 • องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
 • ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ

                 กลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ: สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Quantitative Data)

                 กลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (Qualitative Data)

 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา

             1. แผ่นตรวจสอบ (Check sheet)

             2. ผังพาเรโต (Pareto diagram)

             3. กราฟ (Graph)

             4. ผังเหตุและผล (Cause & Effect diagram)

             5. ผังการกระจาย (Scatter diagram)

             6. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

             7. ฮิสโตแกรม (Histogram)

 • การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย QC Story
 • แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
 • เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
 • เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (Small group activity)
 • Workshop1 “เราเป็นใคร” เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
 • Workshop2ระดมสมอง Brainstorming QC 7 Tools (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
 • Workshop3 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ
รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยาย 50 %

     2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

     3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสร้าง Corrective action และ Preventive action ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( QC 7 Tools for Successful )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 7 QC เพื่อความสำเร็จในการทำงาน, QC 7 Tools for Successful

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด