กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)

รหัสหลักสูตร: 65933

จำนวนคนดู 2441 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตและบริการปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้าและวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพ ดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจําเป็นต้องดําเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดําเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทํางาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการทํางาน ด้วยเหตุนี้การนําเอา“กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต”จะทําให้การผลิตสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆจากความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอด กระบวนการทํางาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจําหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง

          ความสําเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ตํ่าที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กําลังการผลิตสมํ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

          หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วย วัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสําเร็จ เพื่อให้ได้คําตอบในเรื่องต้นทุน ผลกําไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแนวคิดในการการวางแผนและควบคุมการผลิต
 2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารการผลิต
 5. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
 6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

 1. หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอุตสาหกรรม 4.0
 2. ปัญหาของการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต
 3. ความสําคัญของการส่งงานให้กับ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”
 4. แนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management; OM)
 5. ระบบการผลิต (Production System) และตัวชี้วัดการปฏิบัติการ
 6. การบริหารจัดการผลิตตามหลักการ 4M Management
 7. การจัดการการผลิต และแนวทางการเพิ่มผลผลิต (Production and Productivity)
 8. การจัดการด้านคุณภาพ และต้นทุน (Quality and Cost Management)
 9. การวางแผนกําลังการผลิต (Capacity Planning)
 10. การออกแบบกระบวนการทํางาน และการจัดวาง Layout
 11. ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการซ่อมบํารุง
 12. การจัดการความสูญเปล่า (7 Wastes)
 13. 5S+3TEI พื้นฐานในการจัดการโรงงานที่ดี
 14. กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตแบบมีส่วนร่วมด้วย ECRS, KAIZEN และ QCC
 15. Work shop: “เราเป็นใคร” เพื่อให้ตระหนักรู้ในการทํางานเป็นทีมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
 16. Work shop: VDO “การทํางานเป็นทีม” และ “การผลิตเต็มประสิทธิภาพ”
 17. Work shop: “การวางแผนเพื่อสร้างเป้าหมายในการผลิตร่วมกัน”
 18. แนวคิดองค์รวมในการสร้าง “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต”


กําหนดการ

09.00 - 09.10 น. : กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

                                - สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน การแนะนำตัว การเรียนรู้ที่จะรู้จักกัน

09.10 - 10.30 น. : แนวคิดการวางแผนและควบคุมการผลิต

                                - หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอุตสาหกรรม 4.0

                                - ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต

                                - ความสำคัญของการส่งงานให้กับ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”

                                - แนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management; OM)

                                - ระบบการผลิต (Production System) และตัวชี้วัดการปฏิบัติการ

10.30 - 10.40 น. : พักเบรค

10.40 - 12.00 น. : การวางแผนและควบคุมการผลิต

                                 - การบริหารจัดการผลิตตามหลักการ 4M Management

                                 - การจัดการการผลิต และแนวทางการเพิ่มผลผลิต (Production and Productivity)

                                 - การจัดการด้านคุณภาพ และต้นทุน (Quality and Cost Management)

                                 - การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)

                                 - การออกแบบกระบวนการทำงาน และการจัดวาง Layout

12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

13.00 - 13.10 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม

                                 - กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

13.10 - 14.30 น. : การสร้างแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

                                 - ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance) และตัวชี้วัด

                                 - ประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง

                                 - การจัดการความสูญเปล่า (7 Wastes)

                                 - 5S+3TEI พื้นฐานในการจัดการโรงงานที่ดี

                                 - กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตแบบมีส่วนร่วมด้วย ECRS, KAIZEN และ QCC

14.30 - 14.45 น. : พักเบรค

14.45 - 16.00 น. : การสร้างเป้าหมายร่วมกันผ่านการวางแผนและควบคุมด้วยการทำงานเป็นทีม

                                  - Work shop: “เราเป็นใคร” เพื่อให้ตระหนักรู้ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

                                  - Work shop: VDO “การทำงานเป็นทีม” และ “การผลิตเต็มประสิทธิภาพ”

                                  - Work shop: “การวางแผนเพื่อสร้างเป้าหมายในการผลิตร่วมกัน”

                                  - แนวคิดองค์รวมในการสร้าง “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต”


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการสร้างกลยุทธ์ในการผลิต ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต, Production Planning and Control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด